Chương 1: Phản phệ
Chương 2: Cửu Chuyển Lược Thiên
Chương 3: Tống Thiên Minh
Chương 4: Chân gãy
Chương 5: Trung cấp Võ Đồ
Chương 6: Bán thuốc
Chương 7: Cầu người phải có cầu người thái độ
Chương 8: Quỳ xuống
Chương 9: Khỏi bệnh
Chương 10: Hổ vào bầy dê
Chương 11: Một quyền sự tình
Chương 12: Quét ngang
Chương 13: Thỉnh quân nhập úng
Chương 14: Hối hận sao?
Chương 15: Bá Thể Thuật
Chương 16: Lại phế một chân
Chương 17: Chọn ngọc
Chương 18: Bày trận
Chương 19: Lòng tham
Chương 20: Linh thạch
Chương 21: Mã Đại Nhi mời
Chương 22: Tình địch
Chương 23: Nháo sự
Chương 24: Thất vọng
Chương 25: Làm lớn chuyện
Chương 26: Cường giả chi uy không thể phạm
Chương 27: Thực lực khủng bố
Chương 28: Sát thủ
Chương 29: Gia sự
Chương 30: Tống gia phản kích
Chương 31: Một côn quét ngang
Chương 32: Giết tới Tống gia
Chương 33: Ai có thể ngăn chi?
Chương 34: Khoan thai tới chậm
Chương 35: Mưa tên
Chương 36: Giết thống lĩnh
Chương 37: Xông phủ thành chủ
Chương 38: Bại Trần Tử Hào
Chương 39: Danh chấn toàn thành
Chương 40: Bá Thể?
Chương 41: Lão tử bao hết ngươi
Chương 42: Hung thủ người nào
Chương 43: Đến
Chương 44: Mở tiệc chiêu đãi
Chương 45: Hàn Vân Đường
Chương 46: Đến nhà xin lỗi
Chương 47: Bán mình chôn cha
Chương 48: Vô sỉ
Chương 49: Ra vẻ đạo mạo, hết thảy xử lý
Chương 50: Thập đại gia tộc giết tới

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI