Chương 1: Tự 1
Chương 2: Tự 2
Chương 1: Tu
Chương 2: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 2
Chương 3: Tu
Chương 4: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 4
Chương 5: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 5
Chương 6: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 6
Chương 7: Phần sau bộ phận vì
Chương 8: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 8
Chương 9: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 9
Chương 10: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 10
Chương 11: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 11
Chương 12: Tu
Chương 13: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 13
Chương 14: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 14 + bis
Chương 15: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 15
Chương 16: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 16
Chương 17: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 17
Chương 18: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 18
Chương 19: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 19
Chương 20: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 20
Chương 21: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 21
Chương 22: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 22
Chương 23: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 23
Chương 24: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 24
Chương 25: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 25
Chương 26: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 26
Chương 27: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 27
Chương 28: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 28
Chương 29: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 29
Chương 30: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 30
Chương 31: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 31
Chương 32: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 32
Chương 33: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 33
Chương 34: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 34
Chương 35: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 35
Chương 36: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 36
Chương 37: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 37
Chương 38: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 38
Chương 39: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 39
Chương 40: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 40
Chương 41: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 41
Chương 42: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 42
Chương 43: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 43
Chương 44: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 44
Chương 45: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 45 + bis
Chương 46: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 46 +bis
Chương 47: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 47
Chương 48: Vai chính, cầu được chết nhanh lên (pháo hôi) Chương 48