Chương 1: Quay Về Nhật Nguyệt
Chương 2: Tội Nhân Huyền Hạo
Chương 3: Gặp Lại Linh Nhi
Chương 4: Thần Kiếm Cuồng Đao
Chương 5: Ý Phát Tịnh Tiến
Chương 6: Thảo Mộc Hoàng Lạc
Chương 7: Kim Phong Chưa Động
Chương 8: Mặc Gia Tiểu Thư
Chương 9: Thăng Linh Huyền Nguyên
Chương 10: Mười Hai Chiến Cảnh
Chương 11: Thiên Tượng Nón Che
Chương 12: Khó Có Thể Nhắm Mắt
Chương 13: Ngay Mặt Khiêu Khích
Chương 14: Vân Long Tam Chiết
Chương 15: Quần Sơn Pháp Vực
Chương 16: Tứ Cường Cuộc Chiến
Chương 17: Cuồng Đao Cơn Giận
Chương 18: Vạn Sự Đã Chuẩn Bị
Chương 19: Chắc Chắn Là Thất Bại Không Thể Nghi Ngờ
Chương 20: Đao Phát Như Điên
Chương 21: Phát Tại Ý Tiên
Chương 22: Linh Năng Thuộc Tính
Chương 23: Mặc Đình Mặc Cung
Chương 24: Thiên Nguyên Luyện Huyết
Chương 25: Một Lần Linh Trắc
Chương 26: Linh Trắc Thuộc Tính
Chương 27: Không Biết Dị Tượng
Chương 28: Huyền Hạo Đảng Người
Chương 29: Ham Nhiều Cầu Toàn
Chương 30: Niệm Lực Thuốc Chích
Chương 31: Quần Sơn Kẽ Hở
Chương 32: Tàn Khốc Hai Thí
Chương 33: Tự Lực Cánh Sinh
Chương 34: Hàn Băng Khôi Lỗi
Chương 35: Cái Gì Gọi Là Linh Mạch
Chương 36: Niệm Lực Thuốc Chích
Chương 37: Vấn Đề Ăn Cơm
Chương 38: Cuồng Đao Một Lời
Chương 39: Muốn Ăn Thịt Sao
Chương 40: Linh Thể Ẩn Khiếu
Chương 41: Tứ Đại Linh Thể
Chương 42: Hạc Ngọc Công Tử
Chương 43: Linh Năng Cảm Ứng
Chương 44: Mở Ra Linh Khiếu
Chương 45: Săn Bắn Đoàn Thành Lập
Chương 46: Kỳ Bảo Phong Sa
Chương 47: Chu Cao Phú Soái
Chương 48: Chém Liên Tục Sáu Người
Chương 49: Hủy Liền Phá Huỷ
Chương 50: Mình Không Muốn