Chương 1: triệu hoán
Chương 2: Đảo ngược
Chương 3: Lần nữa triệu hoán
Chương 4: tự luyến công chúa
Chương 5: Danh vọng
Chương 6: Mở ra binh doanh
Chương 7: Khiêu chiến
Chương 8: Bình loạn
Chương 9: Công chúa giá lâm
Chương 10: Hối hận
Chương 11: Thiết huyết
Chương 12: Giết người
Chương 13: Xa lánh
Chương 14: Các phương phá
Chương 15: Triệu hoán vạn quân
Chương 16: Tăng lên thể chất
Chương 17: Bại?
Chương 18: Đợi không được
Chương 19: Liên tục triệu hoán
Chương 20: Bạo quân đồ thành
Chương 21: tấn thăng vương triều
Chương 22: Đầy trời lọng che (cầu cất giữ phiếu đề cử)
Chương 23: Vương Giả trở về
Chương 24: Các phương phản ứng
Chương 25: Hán vương Lưu Tranh
Chương 26: Giáo huấn
Chương 27: Khiếp sợ Lưu Tử Trung
Chương 28: Khuất nhục (cầu cất giữ phiếu đề cử)
Chương 29: quỳ xuống (cầu cất giữ phiếu đề cử)
Chương 30: Lão tổ giúp ta
Chương 31: Ai dám giết cô vương
Chương 32: Bạo quân chi tâm
Chương 33: Phi giáp, phi giáp
Chương 34: Ba ngàn áo trắng phá phi giáp
Chương 35: Hố tổ tông
Chương 36: Ngươi tiếp tục
Chương 37: Bạo quân ý chí
Chương 38: Bạo lực nữ hoàng
Chương 39: Bầy hổ phệ long
Chương 40: Lưu gia khốn cục
Chương 41: Tình thế nguy hiểm
Chương 42: Bài danh tăng lên
Chương 43: Lạnh lùng gia tộc
Chương 44: Vào thành
Chương 45: Bái kiến lão phu nhân
Chương 46: cứu người
Chương 47: Tinh luyện huyết mạch
Chương 48: Gặp nhau
Chương 49: Nhảy vọt thức tấn cấp
Chương 50: Giết người phóng hỏa kim đai lưng