Chương 1: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 1
Chương 3: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 3
Chương 5: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 5
Chương 7: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 7
Chương 9: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 9
Chương 11: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 11
Chương 13: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 13
Chương 15: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 15
Chương 17: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 17
Chương 19: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 19
Chương 21: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 21
Chương 23: Bái sư?
Chương 25: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 25-26
Chương 28: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 24, đệ 027-Chương 28
Chương 30: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 25, đệ 029-Chương 30
Chương 32: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 26, đệ 031-Chương 32
Chương 34: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 27, đệ 033-Chương 34
Chương 36: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 28, đệ 035-Chương 36
Chương 38: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 29, đệ 037-Chương 38
Chương 40: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 30, đệ 039-Chương 40
Chương 42: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 31, đệ 041-Chương 42
Chương 44: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 32, đệ 043-Chương 44
Chương 46: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 33, đệ 045-Chương 46
Chương 48: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 34, đệ 047-Chương 48
Chương 50: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 35, đệ 049-Chương 50
Chương 52: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 36, đệ 051-Chương 52
Chương 54: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 37, đệ 053-Chương 54
Chương 56: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 38, đệ 055-Chương 56
Chương 57: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) Chương 057-058
Chương 60: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 40, đệ 059-Chương 60
Chương 62: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 41, đệ 061-Chương 62
Chương 64: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 42, đệ 063-Chương 64
Chương 66: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 43, đệ 065-Chương 66
Chương 68: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 44, đệ 067-Chương 68
Chương 70: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 45, đệ 069-Chương 70
Chương 72: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 46, đệ 071-Chương 72
Chương 74: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 47, đệ 073-Chương 74
Chương 76: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 48, đệ 075-Chương 76
Chương 78: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 49, đệ 077-Chương 78
Chương 80: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 50, đệ 079-Chương 80
Chương 82: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 51, đệ 081-Chương 82
Chương 84: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 52, đệ 083-Chương 84
Chương 86: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 53, đệ 085-Chương 86
Chương 88: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 54, đệ 087-Chương 88
Chương 90: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 55, đệ 089-Chương 90
Chương 92: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 56, đệ 091-Chương 92
Chương 94: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 57, đệ 093-Chương 94
Chương 96: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 58, đệ 095-Chương 96
Chương 98: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 59, đệ 097-Chương 98
Chương 100: Tinh tạp đại sư (trọng sinh) 60, đệ 099-Chương 100