Chương 1: Lâm Kỳ
Chương 2: Đời này cam kết
Chương 3: Nhất Kiếm đâm giết
Chương 4: Tam phẩm Vũ Đồ
Chương 5: Ép lên tuyệt cảnh
Chương 6: Cường thế trở về
Chương 7: Luân Hồi Hồng Mông Quyết
Chương 8: Tứ Quý Kiếm Pháp
Chương 9: Chân bảo lầu
Chương 10: Tìm kiếm hợp tác
Chương 11: Cung ứng
Chương 12: Gian Tế
Chương 13: Đả thông linh căn
Chương 14: Ngũ Phẩm Vũ Đồ
Chương 15: Truyền thụ
Chương 16: Đâm giết
Chương 17: Chém tay ngươi cánh tay
Chương 18: Lũng đoạn
Chương 19: Phong khởi vân dũng
Chương 20: Bêu xấu
Chương 21: Giết người diệt khẩu
Chương 22: Chém chết hầu như không còn
Chương 23: Đến cửa chinh phạt
Chương 24: Kim Huyền Tham
Chương 25: Cửu Chuyển Kim Thân
Chương 26: Bát Phẩm đan dược
Chương 27: Linh Hồn Chi Hỏa
Chương 28: Cửu Phẩm linh dược
Chương 29: Hiểm còn một đường
Chương 30: Vừa sống lại, tự mình Nhất Kiếm bình thiên hạ
Chương 31: Linh thạch
Chương 32: Chó cắn Người
Chương 33: Bàn điều kiện
Chương 34: Dùng võ kết bạn
Chương 35: Đánh ngươi không thương lượng
Chương 36: Ám sát
Chương 37: Phong thành
Chương 38: Đàm phán
Chương 39: Đoạn cổ họng
Chương 40: Thi đình
Chương 41: Khiêu chiến
Chương 42: Nhất Kiếm toi mạng
Chương 43: Thần kỳ kiếm pháp
Chương 44: Chém chết Lý Hách
Chương 45: Lưỡng bại câu thương
Chương 46: Nhất phẩm Vũ Sư
Chương 47: Phát hiện Cửu Sắc Kiếm Tâm
Chương 48: Tam phẩm Vũ Sư
Chương 49: Hoàng Long Phù Đồ Kiếm
Chương 50: Đại phù đồ kiếm