Chương 1: Tạo Hóa Thiên Thư
Chương 2: Tuyết Dao
Chương 3: Thần mạch
Chương 4: Liễu Nguyên Bá
Chương 5: Khai mạch thành
Chương 6: Tiến giai võ giả
Chương 7: Ngươi có thể không cởi quần áo
Chương 8: Mới vào Võ Thị
Chương 9: Đấu thú
Chương 10: «Ngưng Tinh Kiếm Chỉ»
Chương 11: Phi tốc trưởng thành
Chương 12: Đột phá nhị trọng
Chương 13: Đấu Võ Trường
Chương 14: Sinh tử đấu (thượng)
Chương 15: Sinh tử đấu (hạ)
Chương 16: Sát cục
Chương 17: Thụy Thú
Chương 18: Tạo Hóa tầng một, Côn Già chi mê
Chương 19: Toàn diện tăng lên
Chương 20: Lấy một địch hai
Chương 21: Toàn diệt
Chương 22: Liễu Tử Yên khúc mắc
Chương 23: Cao đẳng võ phủ tin tức
Chương 24: Gặp nhau
Chương 25: Vong ân phụ nghĩa
Chương 26: Một chỉ kiếm gãy
Chương 27: Cảm Linh Thạch
Chương 28: Chiểu Nê Thú
Chương 29: Thái Cổ đệ nhất Thần Thú
Chương 30: Đánh chó mù đường
Chương 31: Vượt quan thứ nhất
Chương 32: La Thiên thổ lộ
Chương 33: Hung cát ở giữa
Chương 34: Đột phá tứ trọng, phương ảnh vô tung
Chương 35: Côn Già hình bóng, ta tới
Chương 36: Tiểu Hầu gia
Chương 37: Quan khí chi pháp, tam đại thiên tài
Chương 38: Ẩn tàng khảo nghiệm
Chương 39: Vụ Ảnh Võ Giả
Chương 40: La thị Quyển Dưỡng Pháp
Chương 41: Trận chiến mở màn Tiểu Hầu gia
Chương 42: Thời khắc cuối cùng
Chương 43: Làm không tệ
Chương 44: Một chỉ công thành
Chương 45: Ai thứ nhất
Chương 46: Đặc thù ban thưởng
Chương 47: Bạch Ngân khu
Chương 48: Linh Trì
Chương 49: Võ kỹ dung hợp
Chương 50: Cùng nhau đột phá