Chương 1: Hồn xuyên vạn cổ, đoạt xá Đại Đế!
Chương 2: Đại Đế phân thân
Chương 3: Nhất Khí Hóa Tam Thanh
Chương 4: Đạo Tàng 36 thức
Chương 5: Vân Nguyệt trưởng lão
Chương 6: Đạo gia Bát Đại Thần Chú
Chương 7: Nguy cơ
Chương 8: Kim Quang Chú!
Chương 9: Lăng Tuyết
Chương 10: Nghịch Sinh Thần Chú
Chương 11: Lại chó sủa, ta làm thịt ngươi!
Chương 12: Hợp tác
Chương 13: Giao phong Hắc Giáp Thú
Chương 14: Dũng lực vô cùng
Chương 15: Ta tất cả đều muốn
Chương 16: Ngoại môn đệ tử thí luyện
Chương 17: Lại du Vẫn Tiên lĩnh
Chương 18: Thanh Đế Trường Sinh Thể
Chương 19: Bái ta làm chủ!
Chương 20: Đại Đế hậu nhân?
Chương 21: Khai mở Thanh Đế Trường Sinh Thể!
Chương 22: Ai là con mồi!
Chương 23: Đệ tử thí luyện đại bỉ!
Chương 24: Trong động phủ
Chương 25: Thí luyện đại bỉ bắt đầu!
Chương 26: Đại Đế hậu nhân?
Chương 27: Giang Ly Nhi
Chương 28: Rình mò
Chương 29: 【 ngươi xem như cái thứ gì! 】 chương thứ ba
Chương 30: Tiên Thiên Ất Mộc Trảm — — miểu sát!
Chương 31: Thoải mái
Chương 32: Ta diễn
Chương 33: Phong Lôi lệnh!
Chương 34: Linh Mạch cảnh 10 trọng!
Chương 35: Thiên U giáo?
Chương 36: Quỷ bà bà
Chương 37: Thiên Lôi Chú
Chương 38: Vân Nguyệt trưởng lão
Chương 39: Cái kia 1 đoạn thời gian không có trời mưa
Chương 40: Oan gia ngõ hẹp
Chương 41: Làm điệu làm bộ
Chương 42: Tiểu trấn
Chương 43: Tặc khấu
Chương 44: Luyện Hồn Sơn mạch
Chương 45: Cần gì tiếc nuối
Chương 46: Nhất Khí tông
Chương 47: 【 tên là Đạo Sơ — — 】 chương thứ ba
Chương 48: Huyền Nhất
Chương 49: Từ Tiểu Yêu
Chương 50: Sương mù màu đen