Chương 1: Ta như chết, ẩn thế Lâm đều vì ta chôn theo
Chương 3: Luân lạc tử tù 1
Chương 5: Luân lạc tử tù 3
Chương 7: Sơ ngộ giải cổ 1
Chương 9: Năm sau có ngươi chôn theo, tốt lắm 3
Chương 11: Năm sau có ngươi chôn theo, tốt lắm 5
Chương 13: Năm sau có ngươi chôn theo, tốt lắm 7
Chương 15: Đòi mạng ngươi 1
Chương 17: Đòi mạng ngươi 3
Chương 19: Dành riêng mì gói 2
Chương 21: Dành riêng mì gói 4
Chương 23: Bên trong không phải là Cổ Độc 1
Chương 25: Bên trong không phải là Cổ Độc 3
Chương 27: Bên trong không phải là Cổ Độc 5
Chương 29: Bên trong không phải là Cổ Độc 7
Chương 31: Bên trong không phải là Cổ Độc 9
Chương 33: Bên trong không phải là Cổ Độc 11
Chương 35: Bên trong không phải là Cổ Độc 13
Chương 37: Trong lòng có oán, mình thành Ma 1
Chương 39: Trong lòng có oán, mình thành Ma 3
Chương 41: Trong lòng có oán, mình thành Ma 5
Chương 43: Nàng là lấy mạng Tu La 1
Chương 45: Nàng là lấy mạng Tu La 3
Chương 47: Nàng là lấy mạng Tu La 5
Chương 49: Huyễn cờ trắng là cánh hoa 2
Chương 51: Chất vấn 1
Chương 53: Chất vấn 3
Chương 55: Chất vấn 5
Chương 57: Chất vấn 7
Chương 59: Bổn điện quất chết ngươi một cái trí chướng 1
Chương 61: Bổn điện quất chết ngươi một cái trí chướng 3
Chương 63: Bổn điện quất chết ngươi một cái trí chướng 5
Chương 65: Bổn điện quất chết ngươi một cái trí chướng 7
Chương 67: Bổn điện quất chết ngươi một cái trí chướng 9
Chương 69: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 1
Chương 71: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 3
Chương 73: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 5
Chương 75: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 7
Chương 77: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 9
Chương 79: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 11
Chương 81: Ta hận nàng, hận không được nàng xuống địa ngục 13
Chương 83: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 2
Chương 85: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 4
Chương 87: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 6
Chương 89: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 8
Chương 91: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 10
Chương 93: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 12
Chương 95: Kinh hiện khuynh thế dung nhan 14
Chương 97: Bản vương tâm loạn 1
Chương 99: Bản vương tâm loạn 3