Chương 1: Mẫu tử sát thi
Chương 2: Khai quan
Chương 3: Hỏa thiêu sát thi
Chương 4: Miêu cương cổ sư
Chương 5: Quan môn đệ tử
Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ
Chương 7: Cao nhân
Chương 8: Quỷ đả tường
Chương 9: Xét nhà
Chương 10: Tử thủy
Chương 11: Thủy Thi
Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ
Chương 13: Lamborghini
Chương 14: Giúp ngươi mặc quần
Chương 15: Mời đi vào giấc mộng
Chương 16: Tà Linh
Chương 17: Thi Ma
Chương 18: Thị nữ oán linh
Chương 19: Cổ Mộ
Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn
Chương 21: Dũng đấu Thi Ma
Chương 22: Thủ Linh Đồng một dạng
Chương 23: Siêu Độ oán linh
Chương 24: Hai độ đi vào giấc mộng
Chương 25: Quỷ ký giả
Chương 26: Số bốn ký túc xá
Chương 27: Nạo xương
Chương 28: Huyết Tinh Phù
Chương 29: Thẩm quỷ
Chương 30: Ước hội
Chương 31: Vũ nương
Chương 32: Vũ nương 2
Chương 33: Dạ thám quỷ Lâu
Chương 34: Nữ cảnh sát bi ai
Chương 35: Xác chết vùng dậy
Chương 36: Bánh bao thịt lớn
Chương 37: Quỷ oa
Chương 38: Nữ học sinh
Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền kiếm
Chương 40: Hợp tác
Chương 41: Chiêu hồn
Chương 42: Chiêu hồn 2
Chương 43: Thần Côn
Chương 44: Khu trục Liệt Đồ
Chương 45: Huyền Âm Huyệt
Chương 46: Thiên hạ tà ma không dám ngăn cản
Chương 47: Uy Quốc quỷ
Chương 48: Minh minh Tỳ Hưu ấn
Chương 49: Tiên Cảnh ngón tay áp
Chương 50: Nữ Quỷ gọi Phùng tâm Vũ