Chương 1: Phá Đỉnh. (1)
Chương 2: Phá Đỉnh. (2)
Chương 3: Đại Cừu. (1)
Chương 4: Đại Cừu. (2)
Chương 5: Liên Tục Đột Phá.
Chương 6: Ác Nô. (1)
Chương 7: Ác Nô. (2)
Chương 8: Phát Tài Chi Đạo. (1)
Chương 9: Phát Tài Chi Đạo. (2)
Chương 10: Cướp Bóc. (1)
Chương 11: Cướp Bóc. (2)
Chương 12: Chém Giết. (1)
Chương 13: Chém Giết. (2)
Chương 14: Ngũ Hành Đồng Tu
Chương 15: Thẩm Gia Mở Tiệc. (1)
Chương 16: Thẩm Gia Mở Tiệc. (2)
Chương 17: Lần Đầu Xuất Chúng. (1)
Chương 18: Lần Đầu Xuất Chúng. (2)
Chương 19: Thắng xuất. (1)
Chương 20: Thắng xuất. (2)
Chương 21: Đột phá Bạo Khí cảnh
Chương 22: Tân niên tế điển. (1)
Chương 23: Tân niên tế điển. (2)
Chương 24: Thiêu Cửu. (1)
Chương 25: Thiêu Cửu. (2)
Chương 26: Không thể ngăn cản
Chương 27: Gia chủ Lâm gia. (1)
Chương 28: Gia chủ Lâm gia. (2)
Chương 29: Ruồng bỏ. (1)
Chương 30: Ruồng bỏ. (2)
Chương 31: Cấm tự oai
Chương 32: Thanh Mi Lộc. (1)
Chương 33: Thanh Mi Lộc. (2)
Chương 34: Phản thưởng
Chương 35: Treo Giải Thưởng. (1)
Chương 36: Treo Giải Thưởng. (2)
Chương 37: Cuồng Bạo Đan. (1)
Chương 38: Cuồng Bạo Đan. (2)
Chương 39: Hỏa Hạt Vương
Chương 40: Cương Khí Cảnh. (1)
Chương 41: Cương Khí Cảnh. (2)
Chương 42: Phục Kích. (1)
Chương 43: Phục Kích. (2)
Chương 44: Oanh sát Lâm Quảng Sâm
Chương 45: Chiến Chung Vĩnh Thanh. (1)
Chương 46: Chiến Chung Vĩnh Thanh. (2)
Chương 47: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (1)
Chương 48: Mãnh thú Tiên Thiên Cảnh. (2)
Chương 49: Lưỡng Bại Câu Thương. (1)
Chương 50: Lưỡng Bại Câu Thương. (2)

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI