Chương 1: Trở về ngâm trong bồn tắm
Chương 1: Trở về tắm
Chương 2: Bẩm sinh
Chương 3: Tiếp nhận khiêu chiến
Chương 4: Dùng phàm chiến tu
Chương 4: Lấy phàm chiến tu
Chương 5: Không chết không thôi
Chương 6: Đây là bảo bối
Chương 7: Thanh Minh chi mộng
Chương 7: Sáng trong chi mộng
Chương 8: Vấn đạo ngũ phong
Chương 9: Tam quan khảo hạch
Chương 9: Ba cửa ải khảo hạch
Chương 10: Đạo hữu tam bảo
Chương 11: Có hoa không quả
Chương 12: Song thông đạo thể
Chương 13: Đỉnh núi thứ sáu
Chương 13: Đệ lục sơn phong
Chương 14: Chưa thỏa mãn
Chương 14: Vẫn chưa thỏa mãn
Chương 15: Thông Mạch tam trọng
Chương 16: Nước chảy thành sông
Chương 17: Đạo ý là gì
Chương 17: Như thế nào đạo ý
Chương 18: Cục đá hóa thủy
Chương 18: Thạch đầu hóa thủy
Chương 19: Hiểu biết ý ta nghĩ
Chương 19: Hiểu ta ý tứ
Chương 20: Làm viện thủ
Chương 21: Thanh Quang Lang Quyển
Chương 21: Thanh Quang Lang giới
Chương 22: Đặc biệt bản lãnh
Chương 22: Đặc thù bản lĩnh
Chương 23: Tiến vào Tàng Thư Các
Chương 23: Vào Tàng Thư Các
Chương 24: Tìm tới đáp án
Chương 24: Tìm ra câu trả lời
Chương 25: Linh khí hóa hình
Chương 26: Phục trắc ngày
Chương 26: Ngày kiểm tra lại
Chương 27: Hai loại khả năng
Chương 28: Giả truyền nhiệm vụ
Chương 29: Trong lòng đâm
Chương 29: Đâm ở trong lòng
Chương 30: Đừng trắc đi
Chương 30: Đừng kiểm tra nó
Chương 31: Trưởng lão phong chủ
Chương 32: Tiểu bỉ nhân tuyển
Chương 32: Thi đấu nhân tuyển
Chương 33: Mười tên ngoại môn