Chương 1: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 1 – Buổi Triệu Tập Hoàng Gia
Chương 2: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 2 – Tự Giới Thiệu
Chương 3: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 3 – Tham vấn
Chương 4: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 4 – Tiền Thưởng Đặc Biệt
Chương 5: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 5 – Thực Tế Phũ Phàng Về Khiên
Chương 6: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 6 – Cái Bẫy – Nghệ Thuật của Sự Phản Bội
Chương 7: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 7 – Lời Cáo Buộc
Chương 8: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 8 – Thanh Danh Sụp Đổ
Chương 9: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 9 – Nô Lệ
Chương 10: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 10 – Bữa trưa của đứa trẻ
Chương 11: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 11 – Thành tựu của nô lệ
Chương 12: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 12 – Thứ gì của ngươi là của ta
Chương 13: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 13 – Khắc phục
Chương 14: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 14 – Mạng sống
Chương 15: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 15 – Đặc điểm của Á nhân
Chương 16: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 16 – Chuẩn Bị Cho Đợt Sóng
Chương 17: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 17 – Giáp Man Di
Chương 18: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 18 – Đồng Hồ Cát Chạm Rồng
Chương 19: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 19 – Ký Ức/Hắc Thú
Chương 20: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 20 – Đợt Sóng Tai Họa
Chương 21: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 21 – Thực Tiễn Của Mâu Thuẫn
Chương 22: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 22 – Lời Tôi Muốn Nghe
Chương 23: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 23 – Nỗi Đau Được Sẻ Chia
Chương 24: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 24 – Egg Gacha
Chương 25: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 25 – Lòng Biết Ơn của Sinh Mạng
Chương 26: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 26 – Firo
Chương 27: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 27 – Sự Phát Triển
Chương 28: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 28 – Sút Xong Chạy
Chương 29: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 29
Chương 30: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 30
Chương 31: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 31
Chương 32: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 32
Chương 33: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 33
Chương 34: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 34
Chương 35: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 35
Chương 36: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 36
Chương 37: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 37
Chương 38: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 38
Chương 39: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 39
Chương 40: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 40
Chương 41: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 41
Chương 42: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 42
Chương 43: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 43
Chương 44: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 44
Chương 45: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 45
Chương 46: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 46
Chương 47: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 47
Chương 48: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 48
Chương 49: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 49
Chương 50: Sự Trỗi Dậy của Khiên Hiệp Sĩ Chương 50