Chương 1: Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp!
Chương 2: Vô Lượng động, Bắc Minh Thần Công!
Chương 3: Thiên Gia thần kiếm, Dịch Kiếm Thuật, Phong Thần Thối
Chương 4: Thanh lý môn hộ!
Chương 5: Hút thành người khô
Chương 6: Chém giết Đoàn Dự!
Chương 7: Giết người đều có thể đẹp trai như vậy?
Chương 8: Gà đất chó sành, không chịu nổi một kích
Chương 9: Toàn bộ chém giết!
Chương 10: Bái kiến chưởng môn!
Chương 11: Cút ra đây gặp ta!!
Chương 12: Càng là vô sỉ!
Chương 13: Ta Tả Tử Mục, chết không có gì đáng tiếc
Chương 14: Hệ thống ban thưởng [ cầu hoa tươi, cầu bình giá ]
Chương 15: Chấp chưởng tông môn
Chương 16: Nội ngoại kiêm tu, thực lực tăng gấp bội!
Chương 17: Vạn Kiếp cốc, Cam Bảo Bảo
Chương 18: Ta liền tính cùng ngươi lão bà thế nào, ngươi thì có thể làm gì?
Chương 19: Tất sát Chung Vạn Cừu
Chương 20: Huyết Chiến Ngũ Thức!
Chương 21: Dùng võ công của ngươi giết chết ngươi!
Chương 22: Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương!
Chương 23: Có ta ở đây, không người có thể tổn thương ngươi mảy may!
Chương 24: Hương diễm chữa thương!
Chương 25: Sát phạt quả đoán, gió cuốn mây tan!
Chương 26: Ngươi, có bằng lòng hay không cưới ta?
Chương 27: Ăn Mộc Uyển Thanh
Chương 28: Tất sát Vân Trung Hạc!
Chương 29: Tay xé Vân Trung Hạc
Chương 30: Đánh ta nữ nhân chú ý, nhường ngươi gãy tay gãy chân!
Chương 31: Ngươi đánh xong?
Chương 32: Chớ trang bức, trang bức đánh nổ ngươi!
Chương 33: Đại bại Mộ Dung Bác!
Chương 34: Thiên Gia thần kiếm. Đồ tự!
Chương 35: Thanh Đế Mộc Hoàng Công!
Chương 36: Tam thê tứ thiếp, có gì không thể?
Chương 37: Bế quan, Vô Cực đại ma đầu!
Chương 38: Xuất quan, Chung Linh ngủ chung!
Chương 39: Cam Bảo Bảo đang nghe chân tường?
Chương 40: Ngày sau chính là Vô Cực thần cung!
Chương 41: Khinh bạc Cam Bảo Bảo!
Chương 42: Kiếm phách Diệp nhị nương
Chương 43: Sát phạt quả đoán, ra tay ác độc vô tình!
Chương 44: Cam Bảo Bảo dày vò!
Chương 45: Tần Hồng Miên đưa tới cửa!
Chương 46: Bị sáo lộ Tần Hồng Miên!
Chương 47: Hồng Miên, ngươi bao lâu, không đụng nam nhân?
Chương 48: Ta muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đọa lạc!
Chương 49: Tần Hồng Miên hỏng mất!
Chương 50: Chúng ta vẫn luôn là hảo tỷ muội không phải sao?