Chương 1: Huyền Nguyên quan
Chương 2: Huyền Nguyên quyết
Chương 3: Thái Bình trấn
Chương 4: Thái Bình tiêu cục
Chương 5: Bóng đêm
Chương 6: Tiểu nỏ
Chương 7: Thanh xà
Chương 8: Họa từ miệng
Chương 9: Họa hề y
Chương 10: Huyền Nguyên tổ sư
Chương 11: Tặc Nhân Tới Cửa
Chương 12: Lực lùi sơn tặc
Chương 13: Báo ứng
Chương 14: Vĩnh quyết
Chương 15: Chạy bằng khí giang hồ
Chương 16: Xây nhà tĩnh tu
Chương 17: Hạ đi thu đến
Chương 18: Thái Bình tửu lâu
Chương 19: Tần Thiếu tiêu đầu
Chương 20: Bất ngờ
Chương 21: Phi kiếm quỷ dị
Chương 22: Tu hú chiếm tổ chim khách
Chương 23: Ngô Đạo tử
Chương 24: Xuống núi
Chương 25: Trên đường đi gặp
Chương 26: Dạ kinh
Chương 27: Gần hương tình khiếp
Chương 28: Chương 28
Chương 29: Tiểu thiên ao
Chương 30: Thiên bình trấn
Chương 31: Lý công tử
Chương 32: Thiên địa chí tình
Chương 33: Tô tiên sinh
Chương 34: Rời nhà
Chương 35: Cố nhân gặp nạn
Chương 36: Giết người cứu người
Chương 37: Hướng đi từng bước
Chương 38: Cố nhân gặp lại
Chương 39: Thủy trên kinh hồn
Chương 40: Đột ngộ thủy tặc
Chương 41: Xuất thủ cứu giúp
Chương 42: Tần Thành
Chương 43: Lấy thành chờ đợi
Chương 44: Ngẫu nhiên gặp
Chương 45: Đệ tử ngoại môn
Chương 46: Kim khoa
Chương 47: Đấu tửu
Chương 48: Nghe phong thanh
Chương 49: Ra khỏi thành
Chương 50: Gặp đột kích