Chương 1: Thức tỉnh người chết
Chương 2: Kiếm Võ Hồn thức tỉnh
Chương 3: Nội Môn đệ ngũ
Chương 4: Một kiếm chi uy
Chương 5: Kinh Tuyệt Kiếm
Chương 6: Thiên Tông Ngoại Môn
Chương 7: Kiếm Thập Tam Thức
Chương 8: Sinh Tử Đài bên trên
Chương 9: Một kiếm định sinh tử
Chương 10: Thần gia
Chương 11: Vô ngôn chi nộ
Chương 12: Tàn Hồn Kiếm Lão
Chương 13: Thần Nữ Tuyết Lạc Hề
Chương 14: Thần gia Niên Hội
Chương 15: Rung động trình diễn
Chương 16: Đối chiến Thần Võ
Chương 17: Phế Vật không bằng
Chương 18: Một trận chiến kinh người
Chương 19: Người nào sân khấu
Chương 20: Lạc Hà Môn Chủ
Chương 21: Thái Thượng Trưởng Lão
Chương 22: Cổ gia Cổ Phong
Chương 23: Đại Tái tiền đặt cược
Chương 24: Kiếm Công Tử
Chương 25: Bách Lý Phượng Tuyết
Chương 26: Vương Thành Đại Tái
Chương 27: Nhất chiến thành danh
Chương 28: Lạc Hề kinh người
Chương 29: Lôi Đình một kiếm
Chương 30: Kiếm ra đoạt mệnh
Chương 31: Cường cường quyết đấu
Chương 32: Nam nhi phải cuồng
Chương 33: Hội Võ kết thúc
Chương 34: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 35: Hèn hạ vô sỉ
Chương 36: Linh Võ khoe oai
Chương 37: Hai nhà giằng co
Chương 38: Nhân xưng Tu La nam nhân
Chương 39: Lấn ta Thần gia
Chương 40: Ba ngày ước hẹn
Chương 41: Quảng trường đại chiến
Chương 42: Võ Tông đều xuất hiện
Chương 43: Võ Vương tranh phong
Chương 44: Cường thế Ảnh Lão
Chương 45: Thần gia Võ Kỹ
Chương 46: Đêm tối ám sát
Chương 47: Đêm tối kịch chiến
Chương 48: Đáng sợ đồ vật thức tỉnh
Chương 49: Tả Lão rung động
Chương 50: Hoang Vu Kiếm Quyết