Chương 1: Giấc mơ kì lạ
Chương 2: Đến Trần gia
Chương 3: Điều tra
Chương 4: Việc thành
Chương 5: Tam Xuyên
Chương 6: Gặp Tống Hiểu Thành
Chương 7: Túy Nguyệt Lâu
Chương 8: Họa Thủy khúc
Chương 9: Giải nguy
Chương 10: Kết thân
Chương 11: Kì án
Chương 12: Hàn Minh đến
Chương 13: Xuất phát đến Hà Châu
Chương 14: Manh mối
Chương 15: Quyết chiến
Chương 16: Chân tướng
Chương 17: Huyết hoa thức tỉnh
Chương 18: Lão nhân kì lạ
Chương 19: Mộng cảnh
Chương 20: Mối liên kết
Chương 21: Trở lại Tam Xuyên
Chương 22: Thăm dò tin tức
Chương 23: Quyết định
Chương 24: Trở về Thanh Phong phái
Chương 25: Đồng Tâm Hoa
Chương 26: Ý định truyền vị
Chương 27: Trình Thiên trở về
Chương 28: Suy tính
Chương 29: Tỉ thí
Chương 30: Âm mưu
Chương 31: Náo loạn
Chương 32: Trúng độc
Chương 33: Động tâm
Chương 34: Ôm!
Chương 35: Sơn tặc
Chương 36: Kế sách
Chương 37: Giả trang
Chương 38: Nghi ngờ
Chương 39: Tô Mã Anh
Chương 40: Giao đấu
Chương 41: Tỏ bày
Chương 42: Lên đường
Chương 43: Đến Thạch Cốc
Chương 44: Trọn kiếp một người Chương 44:...
Chương 45: Tình yêu thiên trường địa cửu
Chương 46: Trọn kiếp một người Chương 46
Chương 47: Giăng bẫy
Chương 48: Trúng kế
Chương 49: Hồi ức
Chương 50: Gặp gỡ nhờ duyên