Chương 1: Ngọc bội hình rồng
Chương 2: Trọng ngưng Đấu Hồn
Chương 3: Búng tay uy lực
Chương 4: Thà làm ngọc vỡ
Chương 5: Đông hoàng chi uy
Chương 6: Đấu Hồn cấp bậc
Chương 7: Tam Phách cảnh giới
Chương 8: Di tình biệt luyến
Chương 9: Đối chất nhau
Chương 10: Chân tướng rõ ràng
Chương 11: Toàn trường kinh hãi
Chương 12: Phế bỏ hai người
Chương 13: Hoàng Khinh Yên tức giận
Chương 14: Chế tác đấu văn
Chương 15: Khu thương hội Đông Thành
Chương 16: Thiên tài khác biệt
Chương 17: Tiểu Man
Chương 18: Cự tuyệt khiêu chiến
Chương 19: Tứ Phách Đỉnh Luân Phách
Chương 20: Khảo hạch Đấu Hồn
Chương 21: Khảo hạch bắt đầu
Chương 22: Huyền Kim Hắc Vũ Tước
Chương 23: Tinh phẩm Đấu Hồn
Chương 24: Vạn chúng chú mục
Chương 24: Vạn chúng chúc mục
Chương 25: Không phải phàm nhân
Chương 26: Vân Thành phủ
Chương 27: Bạo ngược Lục Phách võ giả
Chương 28: Trầm Sa Đại Kích
Chương 29: Có nữ hẹn gặp
Chương 30: Búng tay uy lực
Chương 31: Đặc chiêu đẳng cấp
Chương 32: Khác cảm xúc
Chương 33: Lục Phách cảnh giới
Chương 34: Ngươi nhất định phải thua
Chương 35: Sinh tử đánh bạc chiến
Chương 36: Liên Sát Bảng đệ nhất
Chương 37: Đại chiến Cuồng Thiết
Chương 38: Tham ăn ý cảnh
Chương 39: Người thiện bị người lấn
Chương 40: Trương Phong chuyện cũ
Chương 41: Sát Hồn Môn sát thủ
Chương 42: Búng tay đập phát chết luôn
Chương 43: Long Hồn ẩn nấp
Chương 44: Ngươi dám chơi ta
Chương 45: Nạp Linh giới
Chương 46: Đạt được Thú Hạch
Chương 47: Tấn thăng Ích Cốc Cảnh
Chương 48: Ước chiến bắt đầu
Chương 49: Ngươi tìm chết