Chương 1: Hào phú đại tiểu thư (1)
Chương 2: Hào phú đại tiểu thư (2)
Chương 3: Hào phú đại tiểu thư (3)
Chương 4: Hào phú đại tiểu thư (4)
Chương 5: Hào phú đại tiểu thư (5)
Chương 6: Hào phú đại tiểu thư (6)
Chương 7: Hào phú đại tiểu thư (7)
Chương 8: Hào phú đại tiểu thư (8)
Chương 9: Hào phú đại tiểu thư (9)
Chương 10: Hào phú đại tiểu thư (10)
Chương 11: Hào phú đại tiểu thư (11)
Chương 12: Hào phú đại tiểu thư (12)
Chương 13: Hào phú đại tiểu thư (13)
Chương 14: Hào phú đại tiểu thư (14)
Chương 15: Hào phú đại tiểu thư (15)
Chương 16: Hào phú đại tiểu thư (16)
Chương 17: Hào phú đại tiểu thư (17)
Chương 18: Hào phú đại tiểu thư (xong)
Chương 19: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (1)
Chương 20: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (2)
Chương 21: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (3)
Chương 22: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (4)
Chương 23: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (5)
Chương 24: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (6)
Chương 25: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (7)
Chương 26: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (8)
Chương 27: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (9)
Chương 28: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (10)
Chương 29: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (11)
Chương 30: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (12)
Chương 31: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (13)
Chương 32: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (14)
Chương 33: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (15) canh một
Chương 34: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (16) canh hai
Chương 35: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (17) canh một
Chương 36: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (18) canh hai
Chương 37: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (19)
Chương 38: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (20) canh hai
Chương 39: Tướng phủ đệ nhất tài nữ (xong) ba canh
Chương 40: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (1)
Chương 41: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (2) canh hai
Chương 42: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (3)
Chương 43: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (4)
Chương 44: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (5)
Chương 45: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (6)
Chương 46: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (7)
Chương 47: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (8) canh một
Chương 48: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (9) canh hai
Chương 49: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (10)
Chương 50: Nghịch tập kiếp trước điện tử cạnh kỹ nữ thần (11)