Tuyệt Thế Yêu Đế - Ám Ma Sư

Tuyệt Thế Yêu Đế

Gọi hắn là ma, hắn phủ kiếm hoành không, một mạch đãng thương khung, so với tiên càng tiên!

Nói hắn là Phật, hắn tàn sát hết bát hoang, đúc núi thây sông máu, so với ma càng ma!

Lấy máu tắm thân, lấy hỏa luyện cốt. Bất tử bất diệt, thành Hồng Mông đại yêu đạo!

Thiếu niên Lâm Phong từ trong khốn cảnh quật khởi. Ngẫu nhiên đạt được Hồng Mông yêu chủng, trở thành trong thiên địa duy nhất tổ yêu. . .

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Thiếu niên Lâm Phong
Chương 2: Thần bí băng quan
Chương 3: Tẩy mao phạt tủy
Chương 4: Tình nghĩa huynh đệ
Chương 5: Hạt giống nảy mầm
Chương 6: Cổ yêu bảo giám
Chương 7: Vũ Trang nháo quỷ
Chương 8: Quỷ Tiên phái
Chương 9: Huynh đệ đồng lòng
Chương 10: Nguy cơ sinh tử
Chương 11: Thu đồ đệ
Chương 12: Phân biệt
Chương 13: Cổ Lai Cư
Chương 14: Lão đạo
Chương 15: Thiện ác chi phân
Chương 16: Dược Vương Cốc
Chương 17: Đường đi quái sự
Chương 18: Trộm ngựa tặc
Chương 19: Hỗn Độn Ma Tông
Chương 20: Đồng sinh cộng tử
Chương 21: Thụ thụ bất thân
Chương 22: Chí Cao Thần Khí
Chương 23: Hồn Thiên Nghi
Chương 24: Hỗn Độn Ma Chủ
Chương 25: Chính đạo thiên tài
Chương 26: Bại địch
Chương 27: Thiên Tiệm Hạp
Chương 28: Khoảng cách
Chương 29: Sư đồ gặp lại
Chương 30: Hoài nghi
Chương 31: Tín nhiệm
Chương 32: Các phái an bài
Chương 33: Trận phá
Chương 34: Nữ đế
Chương 35: Kiếm Tổ chi lực
Chương 36: Một đao
Chương 37: Lấy một địch hai
Chương 38: Trọng bảo ra
Chương 39: Kết thúc
Chương 40: Ma Chủ tung tích
Chương 41: Trúc Cơ trung kỳ
Chương 42: Bái kiến
Chương 43: Ly biệt
Chương 44: Đánh lén
Chương 45: Quỷ Vương
Chương 46: Ngăn cản
Chương 47: Chạy trốn
Chương 48: Truy sát
Chương 49: Rơi cốc
Chương 50: Bị nhốt

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI