Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Đan Uyển Tinh
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Đông Hải Phu Nhân - Đan Mỹ Tiên
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Lần đầu gặp mặt Song Long
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Phi Mã Mục Tràng - Thương Tú Tuần
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Giết Từ Tử Lăng
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tuyệt Tử Phùng Sinh
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Lực Áp Âm Hậu
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tùy Dương Đế - Dương Nghiễm
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Chim sa cá lặn - Trầm Lạc Nhạn
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Đông Hải - Mẫu nữ đồng thu
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Lạc Dương Song Diễm
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Loan Loan
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Thượng Tú Phương
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Danh linh bị thương nặng
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tĩnh Niệm Thiền Viện Tận Thế
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tà Vương Tử
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Thạch Thanh Tuyền (thượng)
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Thạch Thanh Tuyền (hạ)
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Nhất Thống Ma Môn
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Nguy Cơ Trí Mạng
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Thiên Đao Ngã Xuống
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tam Đại Đồng Sàng
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Đạo Tâm Ma Chủng
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Thay hình đổi dạng
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Lẻn Vào Trường An
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tỉ muội Tống Gia
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Lý Tú Ninh
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Phật-Đạo-Ma chi chiến
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Từ Hành Tĩnh Trai
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Đồ cùng chủy kiến
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Ngả bài
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tiên tử long đong
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Thiên Hạ Đã Định
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Tiên tử cùng yêu nữ
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Đại kết cục
Chương: Đại Đường Song Long - Trọng Sinh Thành Biên Bất Phụ Lời kết