Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Mới tới
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Lẻn vào Thanh cung
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Đi Đại Lý
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Vô Lượng Sơn, Lang Hoàn Ngọc Động
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Chung Linh, Uyển Thanh
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Cục cưng Hồng Miên
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Độc thủ dược vương
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Lại về Toàn Chân
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Cổ Mộ thay đổi
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Xích Luyện Tiên Tử
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Mạc Sầu trầm luân
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Long Nữ bị thương
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Lạc Băng đến
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Đùa giỡn Lạc Băng
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Toàn Chân bị giết
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Cái tên Trùng Dương
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Long Nữ đọa lạc (thượng)
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Long Nữ đọa lạc (trung)
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Long Nữ đọa lạc (hạ)
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Thưởng ngoài ngạch?
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Đại hội anh hùng
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Đại hội anh hùng (bản cải biên)
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Võ lâm minh chủ
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Cổ Mộ song kiêu
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Hư ảo cảnh
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Hưởng dụng Hoàng Dung
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Ngoài ý muốn tạm biệt
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Kim bàn trở lại đường ngay
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Kịch chiến Đông Tà
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Hiếp Ngữ Yên
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Tiêu Dao chuyện cũ
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Từ mẫu Mẫn Nhu
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Vô Nhai Tử
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Quang Minh đỉnh
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Tiểu Chiêu, Song Nhi
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Tùy hứng
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Vạn Am Tự
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Hải đảo hoang dâm
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Yêu đạo hồi sơn
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Tạm biệt Hoàng Dung
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Trong suốt rơi lệ
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Toàn Chân đại điển
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Toàn Chân đại điển (trung)
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Toàn Chân đại điển (hạ)
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Người vợ thịnh yến
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Đi thảo nguyên
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Thân thế chi mê
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Thiên Ma bí mật
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Thiên Sơn Đồng Lão
Chương: Trọng Sinh Triệu Chí Kính Tây Hạ dâm nhạc