Chương 1: Tịch mịch võ đạo!
Chương 2: Ra thế giới Cửu Tiêu
Chương 3: Đi tới Thần lục thế giới
Chương 4: Cút!
Chương 5: Lão Ngưu chủ nhân?
Chương 6: Đi thần vực
Chương 7: Công tử Thiên Khung
Chương 8: 3 nhà khảo hạch
Chương 9: Đỉnh cấp tề tụ
Chương 10: Làm nhục Lâm Phong!
Chương 11: Tiểu nhân đắc chí mặt mũi
Chương 12: La Trạch mở tiệc mời?
Chương 13: Phách lối nữa, phải giết ngươi!
Chương 14: Chiến Thành Ma
Chương 15: Chưa xong chiến đấu
Chương 16: Lão Ngưu chân thực lực
Chương 17: Im hơi lặng tiếng đại trận
Chương 18: La Trạch khiêu khích
Chương 19: Nếu có lần sau nữa, ai cũng không cứu được
Chương 20: Hiên Viên Mộc cổ quái
Chương 21: Lâm Phong bản lãnh thật sự
Chương 22: Muốn tranh đoạt, cũng phải tìm đối với người!
Chương 23: Tất cả thế lực mời chào
Chương 24: Tử Kiếm tông chủ
Chương 25: Càng phát ra thần bí Thần lục
Chương 26: Thành Sơn bị phạt
Chương 27: Gả hôn sự!
Chương 28: Chiến trong đột phá!
Chương 29: Thần hoàng binh khí xuất thế?
Chương 30: Ánh đỏ!
Chương 31: Tiến vào lối đi!
Chương 32: Gương không gian!
Chương 33: Thấu kính thủy tinh!
Chương 34: Lịch luyện 2 nữ
Chương 35: Chém chết La Trạch!
Chương 36: Đi trung tâm thần vực!!
Chương 37: Phá trận pháp!
Chương 38: Chỉ cần 1 ngay tức thì
Chương 39: Khảo hạch!
Chương 40: Quần công 2 nữ!
Chương 41: Cho ta định tội, các người có thể thử
Chương 42: Đạt Ma thủ đồ!
Chương 43: Tiếp nhận khiêu chiến!
Chương 44: Hàn tiên tử người!
Chương 45: Kính mảnh bí mật!
Chương 46: Lĩnh ngộ thời không 2 tầng đạo nghĩa
Chương 47: Tàn Hồn Địch!
Chương 48: Cửu Tiêu ẩn bên trong nguy cơ!
Chương 49: Kỳ Lân công tử!
Chương 50: Khiêu khích? Gây chuyện?