Chương: Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Ngoại truyện Tiên Giới Thiên 1
Chương: Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên Ngoại truyện Tiên Giới Thiên 2
Chương 1: Hồ nữ
Chương 2: Thạch đầu ca ca
Chương 3: Đi xa
Chương 4: Gắn bó
Chương 5: Mã thú
Chương 6: Áo bào trắng thiếu niên
Chương 7: Dư phủ
Chương 8: Bạch Thạch chân nhân
Chương 9: Pháp trận
Chương 10: Nguy cơ
Chương 11: Thức tỉnh
Chương 12: Ta là Hàn Lập
Chương 13: Ma Quang
Chương 14: Tao biến
Chương 15: Lệnh bài
Chương 16: Tuyệt vọng
Chương 17: Diệt nhị tu
Chương 18: Thỉnh cầu
Chương 19: Hóa Thần cháu trai
Chương 20: Mời
Chương 21: Nguyên Anh dị biến
Chương 22: Phong Vân Song Sát
Chương 23: Tranh đấu
Chương 24: Nghiền ép
Chương 25: Lục Nhai
Chương 26: Địch tung lại hiện ra
Chương 27: Gánh Ngũ Nhạc, áp Ngũ Quỷ
Chương 28: Kinh động
Chương 29: Linh Diễm sơn mạch
Chương 30: Nâng điền
Chương 31: Thông Dịch cốc
Chương 32: Nghịch Đan Quyết
Chương 33: Tiên Thiên tử khí
Chương 34: Mất trộm
Chương 35: Lừa dối
Chương 36: Thay xà đổi cột
Chương 37: Thoát thân
Chương 38: Liễu ám hoa minh
Chương 39: Truyền dặn
Chương 40: Không giải quyết được gì
Chương 41: Tiểu Chưởng Thiên Bình
Chương 42: Mất mà được lại
Chương 43: Đại thù được báo
Chương 44: Cách Nguyên Pháp Liên
Chương 45: Điều đó không có khả năng
Chương 46: Hai cái biện pháp
Chương 47: Thăm dò
Chương 48: Bắt cóc

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI