Chương 1: Đại sư kiếm thuật trọng sinh (1)
Chương 2: Đại sư kiếm thuật trọng sinh (2)
Chương 3: Luyện kiếm thuật, đột phá tu vi (1)
Chương 4: Luyện kiếm thuật, đột phá tu vi (2)
Chương 5: Bỗng nhiên nổi tiếng (1)
Chương 6: Bỗng nhiên nổi tiếng (2)
Chương 7: Kiếm Các
Chương 8: Không lẽ Thanh Phong kiếm thuật là bản thiếu?
Chương 9: Sáu kiếm bại Vương Lỗi! Dương danh nội môn! (1)
Chương 10: Sáu kiếm bại Vương Lỗi! Dương danh nội môn! (2)
Chương 11: Thiên tài đặt cược
Chương 12: Thanh Phong Tuyệt Sát! Phong chi
Chương 13: Thanh Phong Tuyệt Sát! Phong chi
Chương 14: Sở Mộ, lăn ra đây nhận lấy cái chết
Chương 15: La
Chương 16: Kiếm Khí Cảnh ngũ đoạn (1)
Chương 17: Kiếm Khí Cảnh ngũ đoạn (2)
Chương 18: Vương Phong thiếu chút nữa thổ huyết
Chương 19: Ta ở nội môn chờ ngươi
Chương 20: Trảm hung thú tôi luyện kiếm thuật (1)
Chương 21: Trảm hung thú tôi luyện kiếm thuật (2)
Chương 22: Bình cảnh kiếm thuật tông sư
Chương 23: Hùng nộ
Chương 24: Làm quỷ hồ đồ đi (1)
Chương 25: Làm quỷ hồ đồ đi (2)
Chương 26: Phục dụng linh dược, tu vi lại tăng
Chương 27: Kiếm trảm! Kiếm Khí Cảnh thất đoạn
Chương 28: Tông Sư chi ngộ! Nội ngoại kiếm khí
Chương 29: Đệ tử Thanh Lan kiêu ngạo
Chương 30: Đồ vô sỉ! Vậy mà giả mạo đệ tử ngoại môn (1)
Chương 31: Đồ vô sỉ! Vậy mà giả mạo đệ tử ngoại môn (2)
Chương 32: Lại trảm Kiếm Khí Cảnh bát đoạn
Chương 33: Thắng lợi trở về
Chương 34: Ta chỉ cần một kiếm! Bại ngươi (1)
Chương 35: Ta chỉ cần một kiếm! Bại ngươi (2)
Chương 36: Ta chỉ cần một kiếm! Bại ngươi (3)
Chương 37: Đệ nhất ngoại môn! Hoàn toàn xứng đáng
Chương 38: Lục đoạn đỉnh phong! Thất đoạn còn xa sao?
Chương 39: Bí pháp kiếm khí hộ thể
Chương 40: Ngộ ý cảnh kiếm kỹ thông Đại Chu thiên (1)
Chương 41: Ngộ ý cảnh kiếm kỹ thông Đại Chu thiên (2)
Chương 42: Nội môn tam viện! Tiến vào Lăng Phong
Chương 43: Đãi ngộ dành cho đệ tử nội môn
Chương 44: Trưởng lão Kiếm Các khiếp sợ! Truyền thụ (1)
Chương 45: Trưởng lão Kiếm Các khiếp sợ! Truyền thụ (2)
Chương 46: Trung Nguyên Kiếm Khí Quyết
Chương 47: Năm ngày sau! Sinh tử đấu kiếm!
Chương 48: Chuyển tu kiếm khí! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn
Chương 49: Lần dầu dương danh ở nội môn (1)
Chương 50: Lần dầu dương danh ở nội môn (2)