Chương 1: Tinh Linh Vương bệ hạ
Chương 2: Tộc nhân tất cả đều là mỹ nữ Tinh Linh (sách mới cầu cất giữ)
Chương 3: Tinh Linh đế quốc hệ thống (sách mới cầu cất giữ)
Chương 4: Dẫn đi, giẫm chết! (Sách mới cầu cất giữ)
Chương 5: Bọn hắn nhất định phải sám hối! (1/5)
Chương 6: Kiến tạo Chiến Tranh Cổ Thụ (2/5)
Chương 7: Nguyệt Lượng giếng (3/5)
Chương 8: Triệu hoán Tinh Linh, chiến tranh con đường! (4/5)
Chương 9: Ta Tinh Linh Vương Hậu (5/5)
Chương 10: Tinh Linh Vương bệ hạ, xin ngài nhân từ! (1/5)
Chương 11: Chiến hậu thu hoạch (2/5)
Chương 12: Thai nghén tiểu Tinh Linh (3/5 cầu thu cầu hoa cầu đánh giá)
Chương 13: Nhiều đến ngâm trong bồn tắm cũng không thành vấn đề (4/5)
Chương 14: Quất trúng thần khí 【 Gây Sự Tử Thần Chi Chỉ 】 (5/5)
Chương 15: Anh hùng tế đàn (1/5)
Chương 16: Tinh Linh cùng Địa Tinh chiến tranh! (2/5)
Chương 17: Luận Địa Tinh cùng con cừu quan hệ (3/5)
Chương 18: Địa Tinh vương quốc bảo khố! (4/5)
Chương 19: Long Tộc cùng Nhân tộc ai hơn hào? (5/5)
Chương 20: Tinh Linh tiểu la lỵ (1/5)
Chương 21: Anh hùng tế đàn, Nguyệt Thần tế tự (2/5)
Chương 22: Bởi vì, ta muốn thủ hộ bệ hạ! (3/5)
Chương 23: Ba cái nhiệm vụ, Độc Giác Thú! (4/5)
Chương 24: Tử Kinh Hoa thương hội đến! (5/5)
Chương 25: Nhân loại rung động! (1/5)
Chương 26: Yết kiến Tinh Linh Vương bệ hạ (2/5)
Chương 27: Trở mặt tốc độ (3/5)
Chương 28: Ta không cần chứng cứ! (4/5)
Chương 29: Link bệ hạ, chuyện gì cũng từ từ! (5/5)
Chương 30: Sẽ chào hàng trong lòng đất Á Long (1/5)
Chương 31: Tinh Linh Vương là Cự Long giả trang (2/5)
Chương 32: Ngươi là đang trêu đùa nhóm chúng ta Quang Minh thần điện sao? (3/5)
Chương 33: Bị kinh ngạc đến ngây người Tử Kinh Hoa Hầu Tước (4/5)
Chương 34: Dòng máu của thần, bát giai hậu kỳ! (5/5)
Chương 35: Thực Nhân Ma (1/5)
Chương 36: Độc Giác Thú, truy tìm gió khí tức (2/5)
Chương 37: Độc Giác Thú Vương rên rỉ (3/5)
Chương 38: Trời sinh một đôi! (4/5)
Chương 39: Vương giai ma pháp vs Nguyệt Thần Che Chở (5/5)
Chương 40: Lăn đi, ta là các ngươi đại vương! (1/5)
Chương 41: Cần kiệm công việc quản gia Độc Giác Thú Vương (2/5)
Chương 42: Đồ Long Dũng Sĩ? (3/5)
Chương 43: Giải tỏa thợ săn đại sảnh, bắn giết! (4/5)
Chương 44: Sơn Lĩnh Cự Nhân lực uy hiếp (5/5)
Chương 45: Ải Nhân, phản bội Tinh Linh! (1/5)
Chương 46: Mở căn cứ phụ? (2/5)
Chương 47: Tiểu Tinh Linh là thợ mỏ (3/5)
Chương 48: Tinh Linh Nữ Thần nói cho ta... (4/5)
Chương 49: Link pho tượng, giá trị mười vạn! (5/5)
Chương 50: Tỷ tỷ ngươi xem, kia là Độc Giác Thú! (1/5)