Chương 1: Nhận lầm người
Chương 2: Thật mạnh mẽ
Chương 3: Mạo danh thế thân làm huyện trưởng
Chương 4: Lý Mục là cao thủ
Chương 5: Kinh sợ?
Chương 6: Có người kêu oan cáo trạng
Chương 7: Hung hăng
Chương 8: Tam lưu cao thủ
Chương 9: Đột biến
Chương 10: Dao mổ lợn
Chương 11: Đáng sợ dao mổ lợn
Chương 12: Lý Mục tức giận
Chương 13: Nghiền ép Thần Nông Bang
Chương 14: Khắp nơi tụ tập
Chương 15: Thiếu một chút quên mất một việc lớn
Chương 16: Phản bội
Chương 17: Trở mặt
Chương 18: Đưa các ngươi ra đi
Chương 19: Lý Thanh Thiên
Chương 20: Chân Võ Quyền thức thứ hai
Chương 21: Nội khí
Chương 22: Khí môn
Chương 23: Tài bắn cung
Chương 24: Đại nhân vật? Lớn bao nhiêu
Chương 25: Ta sẽ không khống chế được chính ta
Chương 26: Lại có chuyện thêu dệt
Chương 27: Một con nhỏ bò sát a
Chương 28: Nắm sắt thành phấn
Chương 29: Chân chính trên ý nghĩa treo lên đánh
Chương 30: Phong Vân sáu đao
Chương 31: Di Cơ Hoán Cốt Biến Thân Đại Pháp
Chương 32: Gió nổi mây vần
Chương 33: Quần hùng tụ tập
Chương 34: Lý huyện trưởng chạy trốn?
Chương 35: Tức thứ hai ẩn chứa hàm nghĩa
Chương 36: Đoàn Thủy Lưu Đại sư huynh
Chương 37: Cầu người không bằng cầu mình
Chương 38: Các vị đang ngồi đều là rác rưởi
Chương 39: Cái kia một đạo mộng say Thần mê ánh đao
Chương 40: Lại không nói cho ngươi
Chương 41: Một đao khởi hành
Chương 42: Tiểu công tử. Sư môn
Chương 43: Rút đao chém
Chương 44: Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Bưu
Chương 45: Đánh lén
Chương 46: Thần tiễn oai
Chương 47: Cận chiến
Chương 48: Đao thật là nhanh
Chương 49: Đánh nổ
Chương 50: Hoàng Tuyền đao pháp