Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân - Phác Đao Nhất Lang

Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân

Hợp Hoan Tông trưởng lão muốn mặt nàng?

Không có cửa đâu!

Sở Dụ dùng bút thành thật, bàn tay vàng ngôn linh thuật.

Ăn tính chuyển đan, mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nhân biến thành đệ nhất mỹ nam, nàng không tin Hợp Hoan Tông còn có thể tìm được nàng!

Lấy thân nam nhi bái nhập thiên hạ đệ nhất kiếm tông, Đại sư huynh suýt nữa bị nàng bẻ cong!

Ma Môn tôn nữ thích nàng, Sở Dụ bất đắc dĩ: Tu tiên một đường, gian nan hiểm trở, chỉ có bảo trì bản tâm, mới có thể tu thành chính quả!

Nữ chính sẽ biến trở về đến! Không phải nam nhân, là nữ hài tử!

Nữ phụ xuyên sách ngọt văn.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 1
Chương 2: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 2
Chương 3: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 3
Chương 4: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 4
Chương 5: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 5
Chương 6: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 6
Chương 7: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 7
Chương 8: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 8
Chương 9: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 9
Chương 10: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 10
Chương 11: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 11
Chương 12: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 12
Chương 13: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 13
Chương 14: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 14
Chương 15: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 15
Chương 16: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 16
Chương 17: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 17
Chương 18: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 18
Chương 19: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 19
Chương 20: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 20
Chương 21: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 21
Chương 22: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 22
Chương 23: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 23
Chương 24: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 24
Chương 25: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 25
Chương 26: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 26
Chương 27: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 27
Chương 28: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 28
Chương 29: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 29
Chương 30: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 30
Chương 31: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 31
Chương 32: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 32
Chương 33: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 33
Chương 34: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 34
Chương 35: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 35
Chương 36: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 36
Chương 37: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 37
Chương 38: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 38
Chương 39: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 39
Chương 40: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 40
Chương 41: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 41
Chương 42: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 42
Chương 43: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 43
Chương 44: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 44
Chương 45: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 45
Chương 46: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 46
Chương 47: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 47
Chương 48: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 48
Chương 49: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 49
Chương 50: Xuyên Thành Tu Tiên Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 50