Chương 1: Sống lại
Chương 2: Cường thế
Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị
Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất
Chương 5: Đánh đau lão cẩu
Chương 6: Thiên Dược Các
Chương 7: Chư đại sư
Chương 8: Thuyết phục
Chương 9: Chỉ đạo tu luyện
Chương 10: Chữa trị linh căn
Chương 11: Luyện Thể tầng bốn!
Chương 12: Phụ thân trở về
Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối
Chương 14: Chấp niệm kiếp trước
Chương 15: Quỳ xuống
Chương 16: Bò đi ra ngoài!
Chương 17: Trình Hưởng đến
Chương 18: Cô Lang Huyết
Chương 19: Đạp ở dưới chân
Chương 20: Luyện đan
Chương 21: Luyện Thể tầng năm
Chương 22: Gia tộc phiền phức
Chương 23: Không hiểu chuyện
Chương 24: Không có đồ đệ như ngươi
Chương 25: Phản chế Trình gia
Chương 26: Tin tức Địa Long thảo
Chương 27: Kiếm Khí
Chương 28: Thanh Linh Quả
Chương 29: Tiếp ta một đao
Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra
Chương 31: Cúi đầu nhận sai
Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh
Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch
Chương 34: Hắc tháp tái hiện
Chương 35: Ngạo Phong
Chương 36: Vĩnh Dạ Vương
Chương 37: Trình gia dự định
Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên
Chương 39: Đánh giết
Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu
Chương 41: Mã Lãng
Chương 42: Tính toán
Chương 43: Hạ độc
Chương 44: Chiến Mã Lãng
Chương 45: Giết chết toàn bộ
Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn
Chương 47: Manh mối
Chương 48: Hang động đại xà
Chương 49: Chiến giao xà
Chương 50: Một kiếm kinh diễm

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI