Chương 1: Tam Quỷ Gia (thượng)
Chương 2: Tam Quỷ Gia (hạ)
Chương 3: Tẩy Nhan Cổ Phái (thượng)
Chương 4: Tẩy Nhan Cổ Phái (hạ)
Chương 5: Vị hôn thê (thượng)
Chương 6: Vị hôn thê (hạ)
Chương 7: Cửu Thánh Yêu Môn
Chương 8: Cửu Thánh Yêu Môn
Chương 9: Giết người không chớp mắt (thượng)
Chương 10: Giết người không chớp mắt (hạ)
Chương 11: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (Thượng)
Chương 12: Là ta ngang ngược, ương ngạnh (hạ)
Chương 13: Rừng Loạn Tâm (thượng)
Chương 14: Rừng Loạn Tâm (hạ)
Chương 15: Kỳ tích trong tay ta (thượng)
Chương 16: Kỳ tích trong tay ta (hạ)
Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng (Thượng)
Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng (Hạ)
Chương 19: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Thượng)
Chương 20: Ngang ngạnh bất cứ đâu! (Hạ)
Chương 21: Thánh Động (thượng)
Chương 22: Thánh Động (hạ)
Chương 23: Cửu Thánh công chúa (Thượng)
Chương 24: Cửu Thánh công chúa (hạ)
Chương 25: Thần Nha Phong (Thượng)
Chương 26: Thần Nha Phong (hạ)
Chương 27: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Thượng)
Chương 28: Nguyệt Qua Dương Luân Công (Hạ)
Chương 29: Mười hai Tiên Thể (Thượng)
Chương 30: Mười hai Tiên Thể (Hạ)
Chương 31: Côn Bằng Lục Biến (thượng)
Chương 32: Côn Bằng Lục Biến (hạ)
Chương 33: Kỳ Môn Đao (thượng)
Chương 34: Kỳ Môn Đao (hạ)
Chương 35: Trấn Ngục Thần Thể (thượng)
Chương 36: Trấn Ngục Thần Thể (hạ)
Chương 37: Đồ Bất Ngữ (thượng)
Chương 38: Đồ Bất Ngữ (hạ)
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng)
Chương 40: Công chúa giá lâm (hạ)
Chương 41: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (thượng)
Chương 42: Công chúa cũng chỉ có thể làm tỳ nữ (hạ)
Chương 43: Đại trưởng lão mưu lược. (1)
Chương 44: Đại trưởng lão mưu lược. (2)
Chương 45: Đại trưởng lão mưu lược. (3)
Chương 46: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (1)
Chương 47: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (2)
Chương 48: Không phục liền đánh đến ngươi chịu phục. (3)
Chương 75: Truyền đạo thụ nghiệp. (1)
Chương 76: Truyền đạo thụ nghiệp. (2)