Chương 1: Tự chui vào rọ (thượng)
Chương 2: Tự chui vào rọ (trung)
Chương 3: Tự chui vào rọ (hạ)
Chương 4: Chế độ trò chơi (thượng)
Chương 5: Chế độ trò chơi (trung)
Chương 6: Chế độ trò chơi (hạ)
Chương 7: Nhiệm vụ tân thủ (thượng)
Chương 8: Nhiệm vụ tân thủ (trung)
Chương 9: Nhiệm vụ tân thủ (hạ)
Chương 10: Tép riu công hội (thượng)
Chương 11: Tép riu công hội (trung)
Chương 12: Tép riu công hội (hạ)
Chương 13: Quần chúng nằm vùng (thượng)
Chương 14: Quần chúng nằm vùng (trung)
Chương 15: Quần chúng nằm vùng (hạ)
Chương 16: Thí luyện thí luyện (thượng)
Chương 17: Thí luyện thí luyện (trung)
Chương 18: Thí luyện thí luyện (hạ)
Chương 19: Sau lớp mặt nạ (thượng)
Chương 20: Sau lớp mặt nạ (trung)
Chương 21: Sau lớp mặt nạ (hạ)
Chương 22: Này những chuyện tám (thượng)
Chương 23: Này những chuyện tám (trung)
Chương 24: Này những chuyện tám (hạ)
Chương 25: Hình thức tinh chiến (thượng)
Chương 26: Hình thức tinh chiến (trung)
Chương 27: Hình thức tinh chiến (hạ)
Chương 28: Kỳ thi sơ cấp (thượng)
Chương 29: Kỳ thi sơ cấp (trung)
Chương 30: Kỳ thi sơ cấp (hạ)
Chương 31: Triệu tập đội viên (thượng)
Chương 32: Triệu tập đội viên (trung)
Chương 33: Triệu tập đội viên (hạ)
Chương 34: Tích cực chuẩn bị (thượng)
Chương 35: Tích cực chuẩn bị (trung)
Chương 36: Tích cực chuẩn bị (hạ)
Chương 37: Nghiên cứu chiến thuật (thượng)
Chương 38: Nghiên cứu chiến thuật (trung)
Chương 39: Nghiên cứu chiến thuật (hạ)
Chương 40: Lưu Tinh Chi Chiến (thượng)
Chương 41: Lưu Tinh Chi Chiến (trung)
Chương 42: Lưu Tinh Chi Chiến (hạ)
Chương 43: Vặt sạch lông chân (thượng)
Chương 44: Vặt sạch lông chân (trung)
Chương 45: Vặt sạch lông chân (hạ)
Chương 46: Cuộc chiến huyền thoại (thượng)
Chương 47: Cuộc chiến huyền thoại (trung)
Chương 48: Cuộc chiến huyền thoại (hạ)
Chương 49: Chiến quả Lưu Tinh (thượng)
Chương 50: Chiến quả Lưu Tinh (trung)

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI