Chương 1: Tiên Khung Đại Lục
Chương 2: Cũ mới Tiên Đạo
Chương 3: Tự dưng chịu nhục
Chương 4: Đông Lăng Trác gia
Chương 5: Thái Hư ảo cảnh
Chương 6: Trận đạo chi thiếu
Chương 7: Kinh Luân Pháp Ấn
Chương 8: Kết thân thông gia
Chương 9: Cổ mộ kịch biến
Chương 10: Vạn cổ tiên hồn
Chương 11: Huyền Hoàng Chi Khí
Chương 12: Tinh thần lột xác
Chương 13: Ba hồn bảy vía
Chương 14: Hạc kiếm gãy cánh
Chương 15: Thái Hư hồi phục
Chương 16: Di tích chữa trị
Chương 17: Tinh Thần chi quang
Chương 18: Xích hạc như hỏa
Chương 19: Thần hồn tam chuyển
Chương 20: Tuyệt đối tín nhiệm
Chương 21: Hạc rít gào cửu thiên
Chương 22: Tốt nghiệp khảo hạch
Chương 23: Linh thước lượng hồn
Chương 24: Lôi hỏa tận trời
Chương 25: Thành chủ giá lâm
Chương 26: Hồng trần biển khổ
Chương 27: Thần hồn cửu chuyển
Chương 28: Tu vi hiển lộ hóa
Chương 29: Quang Ảnh Lưu Thạch
Chương 30: Đạo pháp tự nhiên
Chương 31: Kiếm âm sơ minh
Chương 32: Phong ấn trấn ma
Chương 33: Hậu hĩnh khen thưởng
Chương 34: Kết liễu nhân quả
Chương 35: Nhất giới chi tôn
Chương 36: Trác gia chi họa
Chương 37: Tả hữu thế cục
Chương 38: Băng hạc Niết Bàn
Chương 39: Tuẫn đạo chi tâm
Chương 40: Cô tâm như sắt
Chương 41: Cương liệt Vô Song
Chương 42: Quang Minh Xích Diễm
Chương 43: Lòng dạ rắn rết
Chương 44: Thiên công môn đồ
Chương 45: Xích Hạc đốt cháy hồn
Chương 46: Thiên ngoại phi tiên
Chương 47: Sống lưng như núi
Chương 48: Truyền Thừa Ngọc Tinh
Chương 49: Man thiên quá hải
Chương 50: Thiên Xu Kiếm Lệnh