Bách Luyện Phi Thăng Lục - Hư Chân

Bách Luyện Phi Thăng Lục

Tần Phượng Minh , vốn là một gã sơn thôn thiếu niên bình thường , ăn lầm vô danh Chu Quả , bước vào tu chân đường , lấy luyện khí lập nghiệp , bằng vào chế phù thiên phú , một mình xông xáo bụi gai giăng đầy Tu Tiên giới , bản hết thảy đều thuận lợi phi thường , nhưng là có một việc khó liệu phát sinh ở trên người hắn...

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương: Di La Giới chi biến
Chương 1: Tần gia thôn
Chương 2: Bí động
Chương 3: Vô danh quả
Chương 4: Trở về nhà
Chương 5: Đằng Long Trấn chịu nhục
Chương 6: Đại ca
Chương 7: Kỳ Gia Thành
Chương 8: Chọn nhóm thượng
Chương 9: Chọn nhóm trung
Chương 10: Chọn nhóm hạ
Chương 11: Công pháp
Chương 12: Rình coi
Chương 13: Truyền nghề
Chương 14: Kiếm pháp
Chương 15: Khiêu chiến
Chương 16: Toàn thắng
Chương 17: Thi đấu nhất
Chương 18: Thi đấu nhị
Chương 19: Thi đấu tam
Chương 20: Thi đấu tứ
Chương 21: Thi đấu ngũ
Chương 22: Chịu thua
Chương 23: Vọng Nguyệt Phong
Chương 24: Ti Mã Thanh Sam
Chương 25: Ám Dạ Đường
Chương 26: Bích Vân Mê Tung
Chương 27: Ám khí
Chương 28: Nhiệm vụ
Chương 29: Hạo Bạch Thành phân đà
Chương 30: Ngũ sư huynh
Chương 31: Đắc thủ
Chương 32: Đằng Long Trấn Trương gia
Chương 33: Trương gia đại thiếu gia chết
Chương 34: Trương Xương chết
Chương 35: Sơ ngộ người tu tiên
Chương 36: Vô danh khẩu quyết
Chương 37: Tu luyện
Chương 38: Vào cốc
Chương 39: Cứu người
Chương 40: Trò chuyện
Chương 41: Sơ nhập Tu Tiên giới
Chương 42: Vào tông
Chương 43: Điện trắc
Chương 44: Phí sư thúc
Chương 45: Cơ sở pháp thuật
Chương 46: Tu Tiên giới giải thích nghi hoặc 1
Chương 47: Tu Tiên giới giải thích nghi hoặc 2
Chương 48: Tu Tiên giới giải thích nghi hoặc 3
Chương 49: Luyện Khí Điện