Chương 1: Ngày xưa Thần Vương
Chương 2: Cách khác Võ Đạo
Chương 3: Phế Nhân?
Chương 4: Đột phá Thất Hưởng
Chương 5: Tiến Cử Tỷ Thí
Chương 6: Điệu thấp thực lực
Chương 7: Quyết chiến
Chương 8: Phóng túng bá đạo
Chương 9: Tuyệt thế mỹ nhân
Chương 10: Bị chặn giết
Chương 11: Thiên Huyền Tông
Chương 12: Lăng Phong Kiếm Pháp
Chương 13: Khảo hạch bắt đầu
Chương 14: Lang Quần
Chương 15: Khôi Lỗi thực lực
Chương 16: Tiền bối thần bí
Chương 17: Không dám giết ngươi
Chương 18: Nhất Kiếm Tam Minh
Chương 19: Phong Ảnh Bộ
Chương 20: Trọng lập quy củ
Chương 21: Cuồng vọng
Chương 22: Đánh bại Tứ Trọng
Chương 23: Dương Thành uy hiếp
Chương 24: Lại thấy nàng
Chương 25: Đổ ước
Chương 26: Khí Cảnh cường giả
Chương 27: Đột nhiên tăng mạnh
Chương 28: Ngô Trùng
Chương 29: Lo lắng thiếu nữ
Chương 30: Bôi thuốc
Chương 31: Triệu thị huynh đệ
Chương 32: Bạo ngược Tứ Trọng
Chương 33: Ngoan Nhân cùng Ác Nhân
Chương 34: Bát Trọng Quyền
Chương 35: Phế Ngô Trùng
Chương 36: Đối chất Chưởng Sự
Chương 37: Bá khí cực kỳ
Chương 38: Cực hạn sinh tử
Chương 39: Ngoan Nhân thủ đoạn
Chương 40: Xông Tứ Trọng
Chương 41: Gặp lại Ngô Tam Thông
Chương 42: Phòng Đấu Giá
Chương 43: Trần Trường Sinh
Chương 44: Văn Nhân Thị
Chương 45: Huyết nộ
Chương 46: Một tên cũng không để lại
Chương 47: Lý Sát xuất quan
Chương 48: Một kiếm
Chương 49: Vì đệ báo thù?
Chương 50: Chí Bảo cùng Linh Khí