Chương 1: Tứ hôn
Chương 2: Tu luyện phế vật
Chương 3: Nửa yêu chi thể
Chương 4: Tu luyện đẳng cấp cùng một chút thiết lập
Chương 5: Lăng Hư các
Chương 6: Vị hôn phu
Chương 7: Đưa vị hôn thê lễ vật
Chương 8: Thương nghị hôn sự
Chương 9: Nghe oán oán
Chương 10: Đại hôn
Chương 11: Đêm tân hôn
Chương 12: Ninh Ngộ Châu tính là gì?
Chương 13: Vậy liền khôi hài
Chương 14: Xuất phát Lân Đài sơn
Chương 15: Túi trữ vật
Chương 16: Lục Dương bảy vị Huyền Âm canh
Chương 17: Tranh thủ thời gian giữ chặt nhà nàng phu quân
Chương 18: Không phải cố ý!
Chương 19: Các ngươi là người nào?
Chương 20: Gặp được cướp bóc
Chương 21: Động phủ xuất thế
Chương 22: Sinh tử tương hộ
Chương 23: Thiên tuyển chi tử
Chương 24: Khởi tử hoàn sinh
Chương 25: Nàng phu quân đến rồi!
Chương 26: Tiểu Miêu mầm bị đào đi
Chương 27: Ninh Ngộ Châu bí mật
Chương 28: Trong lòng cô nương
Chương 29: Thu được về tính sổ sách
Chương 30: Vì nàng xuất khí
Chương 31: Giải trừ hôn ước
Chương 32: Chính là nhỏ mọn như vậy
Chương 33: Biến hóa rồi
Chương 34: Càng thích chém chém giết giết
Chương 35: Nghe thỏ thỏ gọi ca ca
Chương 36: Là nam nhân không thể nói không được!
Chương 37: Ninh ca ca thật lợi hại!
Chương 38: Mảnh mai bá vương hoa
Chương 39: Thượng Hồng Lãng huynh muội
Chương 40: Đánh một trận
Chương 41: Một trận đánh cho tê người
Chương 42: Hố một bút Nguyên tinh
Chương 43: Xem ai vừa qua được ai
Chương 44: Nguyên lai hai vị còn nhớ rõ ta
Chương 45: Không gian diện tích mở rộng
Chương 46: Ninh Ngộ Châu xuất thủ chữa bệnh
Chương 47: Văn Kiều bị treo thưởng
Chương 48: Một nụ hôn
Chương 49: Vậy liền đánh một trận!
Chương 50: Thẳng tay ngược tra

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI