Chương 1: Niên đại văn bên trong nam phụ (1)
Chương 2: Niên đại văn bên trong nam phụ (2)
Chương 3: Niên đại văn bên trong nam phụ (3)
Chương 4: Niên đại văn bên trong nam phụ (4)
Chương 5: Niên đại văn bên trong nam phụ (5)
Chương 6: Niên đại văn bên trong nam phụ (6)
Chương 7: Niên đại văn bên trong nam phụ (7)
Chương 8: Niên đại văn bên trong nam phụ (8)
Chương 9: Niên đại văn bên trong nam phụ (9)
Chương 10: Niên đại văn bên trong nam phụ (10)
Chương 11: Niên đại văn bên trong nam phụ (11)
Chương 12: Niên đại văn bên trong nam phụ (12)
Chương 13: Niên đại văn bên trong nam phụ (13)
Chương 14: Niên đại văn bên trong nam phụ (14)
Chương 15: Niên đại văn bên trong nam phụ (15)
Chương 16: Niên đại văn bên trong nam phụ (16)
Chương 17: Niên đại văn bên trong nam phụ (17)
Chương 18: Niên đại văn bên trong nam phụ (xong)
Chương 19: Ác độc nữ phụ ba nàng (1)
Chương 20: Ác độc nữ phụ ba nàng (2)
Chương 21: Ác độc nữ phụ ba nàng (3)
Chương 22: Ác độc nữ phụ ba nàng (4)
Chương 23: Ác độc nữ phụ ba nàng (5)
Chương 24: Ác độc nữ phụ ba nàng (6)
Chương 25: Ác độc nữ phụ ba nàng (xong)
Chương 26: Hoàn khố (1)
Chương 27: Hoàn khố (2)
Chương 28: Hoàn khố (3)
Chương 29: Hoàn khố (4)
Chương 30: Hoàn khố (5)
Chương 31: Hoàn khố (6)
Chương 32: Hoàn khố (7)
Chương 33: Hoàn khố (8)
Chương 34: Hoàn khố (9)
Chương 35: Hoàn khố (10)
Chương 36: Hoàn khố (xong)
Chương 37: Dân quốc (1)
Chương 38: Dân quốc (2)
Chương 39: Dân quốc (3)
Chương 40: Dân quốc (xong)
Chương 41: Ta là đại đạo diễn (1)
Chương 42: Ta là đại đạo diễn (2)
Chương 43: Ta là đại đạo diễn (3)
Chương 44: Ta là đại đạo diễn (4)
Chương 45: Ta là đại đạo diễn (5)
Chương 46: Ta là đại đạo diễn (6)
Chương 47: Ta là đại đạo diễn (7)
Chương 48: Ta là đại đạo diễn (8)
Chương 49: Ta là đại đạo diễn (9)
Chương 50: Ta là đại đạo diễn (10)