Chương 1: Huyền Đạo đồ
Chương 2: Thôn Phệ Tinh Không
Chương 3: Vui mừng ngoài ý muốn
Chương 4: Sức mạnh tăng vọt
Chương 5: Đáng sợ tăng lên
Chương 6: Náo động
Chương 7: Chủ quản
Chương 8: Trở về Khương Gia
Chương 9: Đây mới là sinh hoạt
Chương 10: Tăng lên
Chương 11: Đại Hồng thế giới
Chương 12: Trùng Quyền
Chương 13: Đột phá
Chương 14: Yêu Nô
Chương 15: Đại khai sát giới
Chương 16: Máu nhuộm Khương Gia
Chương 17: Thành phá
Chương 18: Thương
Chương 19: Giai đoạn thứ hai viên mãn
Chương 20: Trở về Thôn Phệ Tinh Không
Chương 21: Cực hạn nhà
Chương 22: Mua
Chương 23: Kinh ngạc đầy đất nhãn cầu
Chương 24: Tháp hải đăng
Chương 25: Đỉnh nhọn
Chương 26: Hoàn mỹ cấp
Chương 27: Vây giết
Chương 28: Thử triều
Chương 29: Lệ vỡ
Chương 30: Tuyệt cảnh
Chương 31: Thảo Mộc Chi Linh
Chương 32: Đều thành tinh
Chương 33: Tăng nhanh như gió
Chương 34: Giết
Chương 35: Thuấn bộ
Chương 36: Đặc Sứ
Chương 37: Một quyền đánh ra cái tương lai
Chương 38: Lâm luật lệ hoa
Chương 39: Huyền Đạo Đồ viên mãn
Chương 40: Linh tuyền
Chương 41: Bi quan
Chương 42: Đánh nổ
Chương 43: Toàn cầu tổng bộ
Chương 44: Chín tầng lâu
Chương 45: Thí Luyện Tháp
Chương 46: Nhận liên tiếp vượt ải
Chương 47: Khiếp sợ
Chương 48: Mở treo nhân sinh
Chương 49: Quyết chiến năm trăm ức
Chương 50: 99,99 %