Chương: Nghịch Thiên Tà Thần Quyển 1 - Họa Thủy Hồng Nhan - Tự Chương
Chương 1: Chương 1 - Vân Triệt, Tiêu Triệt:.
Chương 2: Chương 2 - Không kìm lòng được:.
Chương 3: Chương 3 - Ngươi cưới ta?:.
Chương 4: Chương 4 - Đón dâu:.
Chương 5: Chương 5 - Đại hôn:.
Chương 6: Chương 6 - Tuyệt đại phong hoa:.
Chương 7: Chương 7 - Băng Vân tiên cung:.
Chương 8: Chương 8 - Đại hôn chi dạ:.
Chương 9: Chương 9 - Lão bà, ngươi đã ngủ chưa?:.
Chương 10: Chương 10 - Tinh Ẩn thảo:.
Chương 11: Chương 11 - Thiếu nữ tóc đỏ:.
Chương 12: Chương 12 - Nếu ngươi không phải là tiểu cô của ta...:.
Chương 13: Chương 13 - Nguy hiểm mông lung:.
Chương 14: Chương 14 - Tiêu tông gửi thư:.
Chương 15: Chương 15 - Tiêu Ngọc Long dò xét:.
Chương 16: Chương 16 - Tiêu đại thiếu tìm chết:.
Chương 17: Chương 17 - Ta là thần y, ngươi tin sao?:.
Chương 18: Chương 18 - Ngân châm thích hàn:.
Chương 19: Chương 19 - Thông huyền:.
Chương 20: Chương 20 - Có chuyện hay ho...:.
Chương 21: Chương 21 - Chung giường chung gối:.
Chương 22: Chương 22 - Kịch biến (nhất):.
Chương 23: Chương 23 - Kịch biến (nhị):.
Chương 24: Chương 24- Kịch biến (tam):.
Chương 25: Chương 25- Kịch biến (tứ):.
Chương 26: Chương 26- Kịch biến (ngũ):.
Chương 27: Chương 27- Kịch biến (lục):.
Chương 28: Chương 28- Kịch biến (thất):.
Chương 29: Chương 29- Kịch biến (bát):.
Chương 30: Chương 30- Kịch biến (cửu):.
Chương 31: Chương 31 - Băng Vân thất tiên -- Sở Nguyệt Ly:.
Chương 32: Chương 32 - Băng tiên uy hiếp:.
Chương 33: Chương 33 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận (thượng):.
Chương 34: Chương 34 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận (hạ):.
Chương 35: Chương 35 - Thân thế:.
Chương 36: Chương 36 - Ta tên Vân Triệt:.
Chương 37: Chương 37 - Thiên Linh thần mạch:.
Chương 38: Chương 38 - "Tuyệt thế thánh giả ":.
Chương 39: Chương 39 - Huyết nhiễm Jasmine [ thượng ]:.
Chương 40: Chương 40 - Huyết nhiễm Jasmine [ trung ]:.
Chương 41: Chương 41 - Huyết nhiễm Jasmine [ hạ ]:.
Chương 42: Chương 42 - Jasmine vi sư [ thượng ]:.
Chương 43: Chương 43 - Jasmine vi sư [ hạ ]:.
Chương 44: Chương 44 - Tà Thần bất diệt chi huyết:.
Chương 45: Chương 45 - Tân sinh huyền mạch:.
Chương 46: Chương 46 - Tà Thần thất cảnh:.
Chương 47: Chương 47 - Sinh tử cực hạn:.
Chương 48: Chương 48 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhất ]:.
Chương 49: Chương 49 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhị ]:.