Chương 1: Kỳ thật đông Hán Mạt năm liền 1 cái chữ
Chương 2: Kỳ thật cổ nhân không đơn giản
Chương 3: Mỗi người đều có riêng mục đích
Chương 4: Đường muốn đi làm sao???
Chương 5: Ăn là có điều kiện
Chương 6: Bàng chi cùng chủ gia
Chương 7: Đại tướng quân trước của nhiều thị phi
Chương 8: Đại tướng quân quyết đoán
Chương 9: Kỳ thủ hay là quân cờ???
Chương 10: Sĩ tộc pháp tắc
Chương 11: Bắc Mang Sơn cố sự
Chương 12: Lịch sử làm giàu của Đổng Trác
Chương 13: Mỗi người tự đánh cờ
Chương 14: Quý hiếm Hoàng Đế
Chương 15: Đổng Trác vào kinh
Chương 16: Trò đùa của lịch sử
Chương 17: Lạc Dương Cố nhân
Chương 18: Hướng về trước mà đi
Chương 19: Ký danh đệ tử
Chương 20: Cổ đại viết linh tinh phong hiểm
Chương 21: Tiệc rượu
Chương 22: Nữ thần
Chương 23: Chiến thần
Chương 24: Lần đầu gặp Tào Tháo
Chương 25: Lần đầu gặp Thái Diễm
Chương 26: Mê mang tương lai
Chương 27: Cán bút cùng cán thương
Chương 28: Tiệc không tốt tiệc
Chương 29: Danh vọng
Chương 30: Cố nhân đến thăm
Chương 31: Đinh Nguyên chi thương
Chương 32: Ảnh hưởng
Chương 33: Tính toán
Chương 34: Viên Thiệu dã vọng
Chương 35: Sau này còn gặp lại
Chương 36: Lưu Hồng khoe khoang
Chương 37: Phiền não mới
Chương 38: Mưu đồ
Chương 39: Bái sư trước khi giao dịch
Chương 40: Viên Thuật kế hoạch
Chương 41: Tào Tháo tính toán
Chương 42: Nữa ngày rãnh rỗi
Chương 43: Tiếng đàn du dương
Chương 44: Phế đế
Chương 45: Bái kiến Lý Nho
Chương 46: Lần đầu gặp Lữ Bố
Chương 47: Một chén lại thêm 1 chén
Chương 48: Phương Thiên Họa Kích
Chương 49: Cái kia bay tới đầu thương
Chương 50: Trung Bình một thương