Chương 1: Nhân phẩm có vấn đề. (1)
Chương 2: Nhân phẩm có vấn đề. (2)
Chương 3: Băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Chương 4: Lục gia.
Chương 5: Thiếu gia mệnh khổ.
Chương 6: Mật thất trong kho củi.
Chương 7: Âm dương Linh - Vũ quyết. (1)
Chương 8: Âm dương Linh - Vũ quyết. (2)
Chương 9: Luyện hóa linh đan.
Chương 10: Đột phá.
Chương 11: Tuyển chọn vũ kỹ.
Chương 12: Vũ kỹ phòng ngự.
Chương 13: Thanh Linh khải giáp biến hóa.
Chương 14: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa. (1)
Chương 15: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa. (2)
Chương 16: Nhìn ngươi có chút tiền đồ.
Chương 17: Lục Vô Song.
Chương 18: Mua dược liệu.
Chương 19: Gặp lại Độc Cô Băng Lan. (1)
Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan. (2)
Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan.
Chương 22: Tam trọng Vũ đồ.
Chương 23: Bán đan.
Chương 24: Bị đánh.
Chương 25: Tẩy Tủy Đan. (1)
Chương 26: Tẩy Tủy Đan. (2)
Chương 27: Luyện đan thất bại.
Chương 28: Tăng cường thực lực.
Chương 29: Mỹ nam ngâm trong bồn tắm.
Chương 30: Đột phá.
Chương 31: Con đường về sau.
Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành.
Chương 33: Ném ra tám ngàn sáu trăm kim tệ.
Chương 34: Vân Dương Tông.
Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao?
Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết. (1)
Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết. (2)
Chương 38: Ta xông tới là được rồi.
Chương 39: Một mình đối địch.
Chương 40: An bài.
Chương 41: Bình luận tranh.
Chương 42: Tăng Nguyên Đan.
Chương 43: Bế quan luyện đan.
Chương 44: Tỷ thí năm sau.
Chương 45: Từ đường Lục gia.
Chương 46: Chuẩn bị tế tổ.
Chương 47: Kiểm tra.
Chương 48: Thiên phú thật tốt. (1)
Chương 49: Thiên phú thật tốt. (2)
Chương 50: Bỗng nhiên nổi tiếng