Chương 1: Nguyên Dương mất hết đường cùng
Chương 2: Tà Thiên xuất thế cơ duyên
Chương 3: Bỏ đá xuống giếng phá cảnh
Chương 4: Đột nhiên tăng mạnh rửa nhục
Chương 5: Ảm Lam Sơn phía trên gặp địch
Chương 6: Tà Sát mới sinh bể mật
Chương 7: Giết bên trong lịch luyện tu tâm
Chương 8: Đẫm máu ma luyện công thành
Chương 9: Ngươi chết ta sống ngược sát (thượng)
Chương 10: Ngươi chết ta sống ngược sát (hạ)
Chương 11: Quay về Tạ gia nguyên nhân
Chương 12: Quay về Tạ gia 1 tiễn
Chương 13: Quay về Tạ gia 1 đao
Chương 14: Mưu bên trong chi mưu âm hiểm
Chương 15: Trần gia tính kế hiểm đồ
Chương 16: Một mình lên đường giết tu (thượng)
Chương 17: Một mình lên đường giết tu (trung)
Chương 18: Một mình lên đường giết tu (hạ)
Chương 19: Thời khắc sinh tử đào vong (thượng)
Chương 20: Thời khắc sinh tử đào vong (trung)
Chương 21: Thời khắc sinh tử đào vong (hạ)
Chương 22: Thời khắc sinh tử phản sát (thượng)
Chương 23: Thời khắc sinh tử phản sát (trung)
Chương 24: Thời khắc sinh tử phản sát (hạ)
Chương 25: Thời khắc sinh tử được cứu
Chương 26: Nước chảy vô tình phân biệt
Chương 27: 1 phiến 0 Kim thạch bí
Chương 28: Biện Lương gió nổi lên đột phá
Chương 29: Võ lâm giải đấu lớn nghe tin bất ngờ
Chương 30: Võ lâm giải đấu lớn Xích Tiêu
Chương 31: Võ lâm giải đấu lớn dự mưu
Chương 32: Võ lâm giải đấu lớn kế ra
Chương 33: Võ lâm giải đấu lớn phốc thương
Chương 34: Võ lâm giải đấu lớn chấn động
Chương 35: Võ lâm giải đấu lớn ta chữ
Chương 36: Võ lâm giải đấu lớn thắng thua
Chương 37: Võ lâm giải đấu lớn mười hai phía trên
Chương 38: Võ lâm giải đấu lớn mười hai phía dưới
Chương 39: Võ lâm giải đấu lớn tầng chín
Chương 40: Võ lâm giải đấu lớn Bồi Nguyên
Chương 41: Lẫn nhau nói tâm sự nói giết (thượng)
Chương 42: Lẫn nhau nói tâm sự nói giết (hạ)
Chương 43: Sinh tử biến ảo Ôn Thủy (thượng)
Chương 44: Sinh tử biến ảo Ôn Thủy (hạ)
Chương 45: Đạo Quả hiển thế 10 tầng! (Thượng)
Chương 46: Đạo Quả hiển thế 10 tầng! (Trung)
Chương 47: Đạo Quả hiển thế 10 tầng! (Hạ)
Chương 48: Quay về Biện Lương Lôi Minh
Chương 49: Quay về Biện Lương gió nổi lên (thượng)
Chương 50: Quay về Biện Lương gió nổi lên (hạ)