Chương 1: Tuyết lớn miếu hoang bán than ông
Chương 2: Đào hố
Chương 3: Sơn trại bản thú than
Chương 4: Xin hỏi thanh lâu đi như thế nào?
Chương 5: Đắc Ý lâu Thôi Cửu Nương
Chương 6: Ngựa họa
Chương 7: Thử một lần
Chương 8: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 9: Người cao cùng người lùn
Chương 10: Vào thành
Chương 11: Trả thù có hi vọng
Chương 12: Đem sự tình làm lớn chuyện
Chương 13: Không thể khinh thường cổ nhân
Chương 14: Lý Tín, ngươi xảy ra chuyện!
Chương 15: Ta họ Cơ
Chương 16: Phó thác tính mệnh
Chương 17: Thiên tử
Chương 18: Ngọc phu nhân
Chương 19: Tương lai cùng lập tức
Chương 20: Trưởng bối
Chương 21: Là ai cứu được ngươi
Chương 22: Ngươi không nên gây chuyện
Chương 23: Có ác nhân cản đường
Chương 24: Con hoang!
Chương 25: Ngươi bày ra chuyện!
Chương 26: Quỳ đi
Chương 27: Lý Tín tổn thương
Chương 28: Đây là nói xấu!
Chương 29: Chết ngươi cửa nhà!
Chương 30: Thất công tử thành ý
Chương 31: Cân nhắc
Chương 32: Đùi gà chiên
Chương 33: Ngụy Vương phủ
Chương 34: Lại gặp mặt rồi
Chương 35: Ngụy Vương phủ sáo lộ
Chương 36: Nói toạc
Chương 37: Phân phòng ở
Chương 38: Bán than ông cái chết
Chương 39: Lần thứ hai đào hố
Chương 40: Thái độ
Chương 41: Cởi quần áo
Chương 42: Sủi cảo
Chương 43: Tuyên chỉ
Chương 44: Khai phủ
Chương 45: Chung Tiểu Tiểu
Chương 46: Cơ Hoàn
Chương 47: Cẩn thận thăm dò
Chương 48: Bên này nghị sự bên kia ăn
Chương 49: Ba cái người đáng thương
Chương 50: To gan chủ ý