Chương 1: Sở gia cầu hôn
Chương 2: Thời gian sẽ chứng minh tất cả
Chương 3: Nghìn năm như một mộng
Chương 4: Luân hồi thiên thư
Chương 5: Ác nhân tới cửa
Chương 6: Vô danh công pháp
Chương 7: Bích ba cửu điệp lãng
Chương 8: Đều không phải oan gia không gặp gỡ
Chương 9: Bách Bảo lâu
Chương 10: Tần Vũ Yên
Chương 11: Hỏa linh tán
Chương 12: Giao dịch
Chương 13: Phong lôi kiếm quyết
Chương 14: Gia tộc đại hội
Chương 15: Hai vấn đề
Chương 16: Đệ nhất thiên tài
Chương 17: Vượt cấp chi chiến
Chương 18: Vô sỉ vu tội
Chương 19: Sát nhân
Chương 20: Tặng đan
Chương 21: Cỏ đầu tường
Chương 22: Cải tạo võ linh
Chương 23: Võ linh tấn cấp
Chương 24: Lại nhập Bách Bảo lâu
Chương 25: Tai bay vạ gió
Chương 26: Sở Hành Vân kế hoạch
Chương 27: Độc hồn châm
Chương 28: Hỏa linh thạch mạch khoáng
Chương 29: Viêm tâm quả
Chương 30: Diêm Độc
Chương 31: Ảm nhiên huyết độc
Chương 32: Song trọng bảo hiểm
Chương 33: Tương kế tựu kế
Chương 34: Nhận lấy Diêm Độc
Chương 35: Thu hoạch
Chương 36: Muốn Sở Hành Vân chết
Chương 37: Sẽ không nhìn thêm nữa
Chương 38: Chiếm đoạt gia tộc
Chương 39: Tàng Long phong
Chương 40: Trảm Không kiếm tới tay
Chương 41: Động phủ bí mật
Chương 42: Huyền diệu trứng linh thú
Chương 43: Kiêu căng Thủy Thiên Nguyệt
Chương 44: Phong ấn ngọc phiến
Chương 45: Hàn băng vân văn
Chương 46: Tiễn khách
Chương 47: Cửu hàn tuyệt mạch
Chương 48: Tuyệt không mềm tâm
Chương 49: Không dám chống lại
Chương 50: Tự mình thủ hộ