Chương 1: Chư Thiên Luân Hồi bàn
Chương 2: Tây Lương mãnh tướng - Hoa Hùng
Chương 3: Tay không chém giết
Chương 4: Hoa Hùng ma uy!
Chương 5: Quét ngang vô địch!
Chương 6: Rộng rãi trữ lương, cao tường
Chương 7: Không chịu nổi một kích
Chương 8: Thu phục Hỏa Lang trại
Chương 9: Tây Lương binh sĩ
Chương 10: Chiêu binh mãi mã
Chương 11: Sư đồ
Chương 12: Hắc Liên Giáo
Chương 13: Giảo sát ‘Hắc Liên Giáo’
Chương 14: Tây Lương huyết chiến
Chương 15: 1 đao trảm Tông Sư
Chương 16: Đại Tùy mãnh tướng - Hàn Cầm Hổ
Chương 17: Hàn Cầm Hổ đến
Chương 18: Triều đình ý chỉ
Chương 19: Công thành trên dương
Chương 20: Hoa Hùng 3 đao phá thành môn!
Chương 21: Kiếm Tông cường giả
Chương 22: Thượng Dương Thành - phá!
Chương 23: Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh
Chương 24: Thời cổ nghĩa sĩ - Dự Nhượng!
Chương 25: Tuyết gia 2 tiểu thư
Chương 26: Đồng Sơn ước hẹn
Chương 27: Đao Thành Thiếu Thành Chủ
Chương 28: Đồng Sơn Trấn
Chương 29: Độc Tàm Môn
Chương 30: Bắc Xuyên đồng minh
Chương 31: Dự Nhượng 1 kiếm
Chương 32: Độc Tàm Môn diệt sạch
Chương 33: Tây Lương tinh nhuệ làm gì ở.!
Chương 34: Huyền Ma Tông bại lui
Chương 35: Minh chủ - Lý Bắc Thần!
Chương 36: Thế lực tăng vọt
Chương 37: Đại tài chi sĩ - Trần Cung!
Chương 38: Trần Cung 3 sách
Chương 39: Chính Khí Trường Hà đại trận
Chương 40: Phản Giáo người - Lãnh Diệc
Chương 41: Ma Giới thông đạo
Chương 42: Liệt hỏa đốt núi
Chương 43: Dẫn địch vào cốc
Chương 44: Diệt sạch địch quân
Chương 45: Lần thứ hai phục kích
Chương 46: Bắc Xuyên Quân thành lập
Chương 47: Bắc Thân Vương Phủ
Chương 48: Anh hùng dân tộc - Thích Kế Quang!
Chương 49: Đầy thành diệt hết
Chương 50: Đại Tông Sư giá lâm