Chương 1: Đại điền kim lân nguyên thần xuất
Chương 2: Trong núi thần tiên chọn mầm Tiên
Chương 3: Chí thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái Sơ giáo
Chương 4: Thái Sơ sơn bên trong tuyệt độc cốc
Chương 4: Tuyệt Độc cốc trong núi Thái Sơ
Chương 5: Giám Tiên nhãn trên Hiển Linh đài
Chương 5: Hiển linh trên đài giám tiên nhãn
Chương 6: Tử Khí Đông Lai kinh Tiên giám
Chương 7: Đạm nhiên minh giám đạo sơ tâm
Chương 7: Đạm nhiên minh giám nói sơ tâm
Chương 8: Dẫn Linh chủng trong Linh Điền cốc
Chương 8: Linh Điền cốc bên trong dẫn linh chủng
Chương 9: Đạo tâm vững chắc đến một nén nhang
Chương 9: Đạo Tâm kiên cố đến một nén nhang
Chương 10: Trong sách đều có Hoàng Kim ốc
Chương 10: Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc
Chương 11: Vị học đan đạo cường sinh thôn
Chương 11: Chưa học Đan Đạo Cường Sinh Thôn
Chương 12: Viên Sơn có hổ bài sơn lực
Chương 13: Bá Vương Bài Sơn trợ kim liên
Chương 14: Thần thức tự hiển lần đầu triển uy
Chương 14: Thần thức tự hiện ra uy lực
Chương 15: Thị phi đen trắng há điên đảo
Chương 16: Tam tử đối trì các đả bản
Chương 16: Ba Tử giằng co
Chương 17: Dung nham hầm ngầm tốt tu hành
Chương 17: Nham Tương địa diếu hảo tu hành
Chương 18: Bá vương trong ngục tự tại thân thể
Chương 18: Bá vương trong ngục thân tự tại tự tại thân
Chương 19: Hừng đông Tiên Lộ Khấu Tiên Môn
Chương 19: Hừng đông tiên lộ gõ cửa Tiên Môn
Chương 20: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng
Chương 20: Nhĩ phương xướng bãi ta thu hoạch
Chương 21: Cho tới bây giờ đừng nên xem thường người nghèo yếu
Chương 21: Tòng lai mạc khi thiếu niên cùng
Chương 22: Môn quy chỗ hóa ngu dại
Chương 22: Môn quy chỗ hóa sự ngu dại
Chương 23: Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo
Chương 23: Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo
Chương 24: Thiếu niên tính cách
Chương 24: Thiếu niên tâm tính chân thiếu niên
Chương 25: Tâm trọng nghĩ dây dưa nữa Tiên Lộ
Chương 25: Tâm trọng tư đa triền tiên lộ
Chương 26: Trên con đường tu hành nhiều long đong
Chương 26: Tu hành trên đường nhiều nhấp nhô
Chương 27: Trong núi tu hành các trưởng thành
Chương 27: Sơn trung tu hành các thành trường
Chương 28: Nấu đậu tương tiên Hà Thái Cấp
Chương 29: Đạo bất đồng dùng cái gì vì mưu
Chương 29: Đạo bất đồng hà dĩ vi mưu