Thái Sơ - Cao Lâu Đại Hạ

Thái Sơ

Đường tu tiên không hề dễ đi như mọi người nghĩ.

Đạo mỗi người do mỗi người định đoạt.

Một cây sinh vạn đóa hoa, thiên hạ Đạo Môn là một nhà.

Pháp thuật muôn vàn biến hóa, nhân tâm lại tuyên cổ bất biến.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Đại điền kim lân nguyên thần xuất
Chương 2: Trong núi thần tiên chọn mầm Tiên
Chương 3: Chí thượng Tiên Tôn Chân Ất Thái Sơ giáo
Chương 4: Thái Sơ sơn bên trong tuyệt độc cốc
Chương 4: Tuyệt Độc cốc trong núi Thái Sơ
Chương 5: Giám Tiên nhãn trên Hiển Linh đài
Chương 5: Hiển linh trên đài giám tiên nhãn
Chương 6: Tử Khí Đông Lai kinh Tiên giám
Chương 7: Đạm nhiên minh giám đạo sơ tâm
Chương 7: Đạm nhiên minh giám nói sơ tâm
Chương 8: Dẫn Linh chủng trong Linh Điền cốc
Chương 8: Linh Điền cốc bên trong dẫn linh chủng
Chương 9: Đạo tâm vững chắc đến một nén nhang
Chương 9: Đạo Tâm kiên cố đến một nén nhang
Chương 10: Trong sách đều có Hoàng Kim ốc
Chương 10: Trong sách tự có Hoàng Kim Ốc
Chương 11: Vị học đan đạo cường sinh thôn
Chương 11: Chưa học Đan Đạo Cường Sinh Thôn
Chương 12: Viên Sơn có hổ bài sơn lực
Chương 13: Bá Vương Bài Sơn trợ kim liên
Chương 14: Thần thức tự hiển lần đầu triển uy
Chương 14: Thần thức tự hiện ra uy lực
Chương 15: Thị phi đen trắng há điên đảo
Chương 16: Tam tử đối trì các đả bản
Chương 16: Ba Tử giằng co
Chương 17: Dung nham hầm ngầm tốt tu hành
Chương 17: Nham Tương địa diếu hảo tu hành
Chương 18: Bá vương trong ngục tự tại thân thể
Chương 18: Bá vương trong ngục thân tự tại tự tại thân
Chương 19: Hừng đông Tiên Lộ Khấu Tiên Môn
Chương 19: Hừng đông tiên lộ gõ cửa Tiên Môn
Chương 20: Ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng
Chương 20: Nhĩ phương xướng bãi ta thu hoạch
Chương 21: Cho tới bây giờ đừng nên xem thường người nghèo yếu
Chương 21: Tòng lai mạc khi thiếu niên cùng
Chương 22: Môn quy chỗ hóa ngu dại
Chương 22: Môn quy chỗ hóa sự ngu dại
Chương 23: Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo
Chương 23: Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo
Chương 24: Thiếu niên tính cách
Chương 24: Thiếu niên tâm tính chân thiếu niên
Chương 25: Tâm trọng nghĩ dây dưa nữa Tiên Lộ
Chương 25: Tâm trọng tư đa triền tiên lộ
Chương 26: Trên con đường tu hành nhiều long đong
Chương 26: Tu hành trên đường nhiều nhấp nhô
Chương 27: Trong núi tu hành các trưởng thành
Chương 27: Sơn trung tu hành các thành trường
Chương 28: Nấu đậu tương tiên Hà Thái Cấp
Chương 29: Đạo bất đồng dùng cái gì vì mưu
Chương 29: Đạo bất đồng hà dĩ vi mưu

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI