Chương 1: Tỉnh dậy
Chương 2: Đối mặt với người nhà họ Hạ
Chương 3: Nhậm tướng quân
Chương 4: Thích thú
Chương 5: Ban hôn
Chương 6: Tuyết nhi
Chương 7: Nàng thật sự là ai?
Chương 8: Ta thích
Chương 9: Đế vương
Chương 10: Kẻ mạnh sinh tồn
Chương 11: Duy ngã độc tôn
Chương 12: Truy hồn kiếm
Chương 13: Lời nguyền
Chương 14: Mật sát lệnh
Chương 15: Động phòng hoa chúc
Chương 16: Dã tâm của chiêu dương
Chương 17: Ranh giới của bộ tộc mã cơ hàn
Chương 18: Bất ngờ
Chương 19: Nhậm thái tuấn bị vây
Chương 20: Quân tiếp viện
Chương 21: Hoa oải hương
Chương 22: Khả hãn mã mộ lam
Chương 23: Tỏ tình
Chương 24: Tình địch
Chương 25: Mã kha lam tức giận
Chương 26: Chiêu dương động lòng
Chương 27: Điều kiện
Chương 28: Nhậm thái tuấn lo lắng
Chương 29: Ngựa kim long
Chương 30: Cung và tên
Chương 31: Thi đấu
Chương 32: Chiêu Dương Tức Giận
Chương 33: Nhậm Thái Tuấn Thất Vọng
Chương 34: Thanh Hương Trúc
Chương 35: Gièm pha
Chương 36: Trao đổi
Chương 37: Lời cam kết
Chương 38: Thiên thời địa lợi
Chương 39: Khắc phổ dạ đầu hàng
Chương 40: Kế hoạch
Chương 41: Nhẫn tâm
Chương 42: Nội gián
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Nam nhân thần bí
Chương 45: Kế hoạch của nhậm thái tuấn
Chương 46: Diệu kế
Chương 47: Kẻ thua cuộc
Chương 48: Giới hạng cuối cùng
Chương 49: Thuận Đế
Chương 50: Chiêu Quý Phi