Chương 1: Thứ chín thế
Chương 2: Thể xác và tinh thần đều tổn hại
Chương 3: Giết Sở Lăng
Chương 4: Thần linh ý chí
Chương 5: Cửu Văn Luân Hồi Nhãn
Chương 6: Bị giam lỏng gia chủ
Chương 7: Ta chính là thần
Chương 8: Sát phạt vô tình
Chương 9: Tam đại gia tộc
Chương 10: Thôn Âm Luyện Dương Thuật
Chương 11: Huyết Nhật dị tượng Nguyệt Sương đầy trời
Chương 11: Huyết nhật dị tượng nguyệt sương đầy thiên
Chương 12: Cửu thiên thập địa vô địch
Chương 13: Không biết sống chết
Chương 14: Quỳ xuống tư cách đều không có
Chương 14: Quỳ xuống tư cách cũng không có
Chương 15: Văn Hương Thức Dược
Chương 15: Nghe thấy hương nhận thức dược
Chương 16: Lang băm
Chương 17: Hành châm chi thuật
Chương 17: Hành châm thuật
Chương 18: Làm gia chủ xứng đáng quyết đoán
Chương 18: Làm gia chủ sở hữu quyết đoán
Chương 19: Hổ hồn hư ảnh
Chương 20: Sở Giang khác thường
Chương 21: Chặn giết cùng thăm dò
Chương 22: Phản sát
Chương 22: Giết ngược
Chương 23: Thất cấp đại Linh Trận
Chương 24: Phá vỡ Sở gia
Chương 25: Thái Ất đoạt thiên
Chương 26: Phương Dương
Chương 27: Một chiêu đánh bại
Chương 27: Nhất chiêu đánh bại
Chương 28: Thanh Vương tháp
Chương 29: Thứ ba Chiến Tướng
Chương 29: Đệ tam chiến tướng
Chương 30: Thể thuật chi uy
Chương 30: Thể thuật oai
Chương 31: Tẩy Tủy Đan
Chương 32: Tiểu ngũ tử
Chương 33: Nhân tâm thay đổi
Chương 33: Nhân tâm biến
Chương 34: Một mảnh tinh không
Chương 35: Thần cấp Linh Thai
Chương 36: Nhân Hoàng Ấn
Chương 37: Huyền giai thân pháp
Chương 38: Hỏa Nguyệt bán đấu giá
Chương 38: Hỏa Nguyệt phòng đấu giá
Chương 39: Thiên Y Đường