Chương 1: Xuyên việt Hồng Hoang
Chương 2: Hòm báu công đức
Chương 3: Thái Ất Kim Tiên
Chương 4: Chiến Sư Linh Vương
Chương 5: Đi Kim Ngao đảo
Chương 6: Lấy một địch hai
Chương 7: Màu đen thạch châu
Chương 8: Hòm báu vị trí
Chương 9: Bá đạo ra tay
Chương 10: Thánh nhân vẻ kinh dị
Chương 11: Đệ tử nhập môn
Chương 12: Bích Du cung bên trong
Chương 13: Ngộ Hữu Sào thị
Chương 14: Thạch châu biến hóa
Chương 15: Bên bờ Đông Hải
Chương 16: Cửu Chuyển Huyền Công
Chương 17: Huyền công sơ thành
Chương 18: Thái Ất trung kỳ
Chương 19: Hòm bạc
Chương 20: Hắc Ưng đại soái
Chương 21: Chạy là thượng kế
Chương 22: Yêu thánh Kế Mông
Chương 23: Khủng bố đại chiến
Chương 24: Biến dị Sư yêu
Chương 25: Kỳ hoa vật cưỡi
Chương 26: Không rõ hòm báu
Chương 27: Trên Hoa Quả sơn
Chương 28: Khốn Thủy Liêm động
Chương 29: Thần kỳ trái cây
Chương 30: Thái Ất chân nhân
Chương 31: Bi kịch Thái Ất
Chương 32: Linh thụ độ kiếp
Chương 33: Tiên thiên linh căn
Chương 34: Thái Ất đỉnh cao
Chương 35: Mặc Lân đến bảo
Chương 36: Lại đến Đông Hải
Chương 37: Trên đảo phong ba
Chương 38: Tự đại tai dài
Chương 39: Đệ tử thân truyền
Chương 40: Yêu sư mưu tính
Chương 41: Nghe đạo lĩnh ngộ
Chương 42: Thân truyền đãi ngộ
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Giang trên Xiển giáo
Chương 45: Trấn áp thô bạo
Chương 46: Đại La Kim Tiên
Chương 47: Hệ thống thăng cấp
Chương 48: Tìm kiếm đạo trường
Chương 49: Ngũ Trảo Kim Long
Chương 50: Ra tay toàn lực