Chương 1: Thiếu niên hữu mộng
Chương 2: Cấm chế dữ bái sư
Chương 3: Biệt tiền trần
Chương 4: Lăng Thiên Hương
Chương 5: Thiên nhãn sơ hiển uy
Chương 6: Luân hồi toái phiến
Chương 7: Kinh thế dị bảo
Chương 8: Đan Tiên truyền thừa
Chương 9: Tiếp nhị liên tam đích chấn hám
Chương 10: Thanh Y khuynh thành
Chương 11: Ngã hữu bạn pháp
Chương 12: Đả kiểm
Chương 13: Giải kỳ độc
Chương 14: Luyện khí tầng năm
Chương 15: Dĩ nhất đáng thập
Chương 16: Danh dương Lăng gia
Chương 17: Chấn hám thanh thành
Chương 18: Lăng Thiên Hương đích yêu thỉnh
Chương 19: Lăng Hổ đích bi ai
Chương 20: Biếu tặng
Chương 21: Tam trận áp cổ huyết
Chương 22: Chích thủ già thiên khung
Chương 23: Gia tộc bỉ vũ
Chương 24: Khả cảm hạ lai thụ tử
Chương 25: Pháp tương diệu thế nhi xuất
Chương 26: Phế
Chương 27: Chân chính đích đệ nhất
Chương 28: Lĩnh thưởng
Chương 29: Mệnh tại đán tịch
Chương 30: Thất truyền đích Quỳnh Hoa đan
Chương 31: Đan thành
Chương 32: Y nhân tam vấn khiếm lưỡng vấn
Chương 33: Quỳnh Hoa đan đích thần hiệu
Chương 34: Nộ phát trùng quan
Chương 35: Tống thượng môn đích phì dương
Chương 36: Hiên phiên
Chương 37: Uy áp Thanh thành
Chương 38: Phách mại hội
Chương 39: Hỏa bạo
Chương 40: Vô nhân cảm tranh
Chương 41: Uẩn Hồn hồ đích tiêu tức
Chương 42: Bí Cảnh khai khải
Chương 43: Ngộ tập
Chương 44: Thu phục Huyền Minh xà
Chương 45: Tam thiên đại chiến
Chương 46: Yêu thú bạo động
Chương 47: Tiêu tức
Chương 48: Hỏa tốc cản vãng
Chương 49: Huyết chiến
Chương 50: Cửu Thiên Dực