Chương 1: Hiện thế báo
Chương 2: Xuyên việt
Chương 3: Đại thế giới
Chương 4: Mưu hoa
Chương 5: Đấu Chuyển Tinh Di
Chương 6: Mạn Đà Sơn Trang
Chương 7: Hôn trộm
Chương 8: Tiểu Khất Cái
Chương 9: Khi sư diệt tổ
Chương 10: Nghe trộm
Chương 11: Ác đấu
Chương 12: Gặp lại
Chương 13: Tóc bạc
Chương 14: Mộ Dung Tuyết
Chương 15: Lục Âm Tuyệt Mạch
Chương 16: Bạch y bé gái
Chương 17: Bắc Minh Thần Công
Chương 18: Nửa năm
Chương 19: Bằng Hư ngự phong cùng Bão Phác Tử trường sinh thuật
Chương 20: Lục Mạch Thần Kiếm
Chương 21: Quách Phù
Chương 22: Cầu kinh
Chương 23: Ba lần xuất thủ
Chương 24: Không thể trị
Chương 25: Khổ Nhục Kế
Chương 26: Xảo ngôn
Chương 27: Lạc đường
Chương 28: Ly khai dự định
Chương 29: Hi vọng
Chương 30: Ly khai
Chương 31: Linh Tê Nhất Chỉ
Chương 32: Một kiếm biến hóa Tam Thanh
Chương 33: Công bên ngoài cần phải cứu
Chương 34: Lý Mạc Sầu
Chương 35: Đánh đố
Chương 36: Thu đồ đệ
Chương 37: Thiếu Lâm Tự
Chương 38: Thân thể tai hoạ ngầm
Chương 39: Tẩy Tủy Kinh
Chương 40: Thần bí hòa thượng
Chương 41: Ngọc Địch nhà ai nghe Lạc Mai
Chương 42: Mộ Dung Bác
Chương 43: Hóa Công
Chương 44: Truyền Công
Chương 45: Lan muội
Chương 46: Miêu Nhân Phượng
Chương 47: Vết rách
Chương 48: Bờ sông
Chương 49: Trương Tam Phong
Chương 50: Chỉ Nhược